نمونه سوال ارزشیابی تشخیصی پایه سوم راهنمایی

سؤال ارزشیابی آغازین علوم تجربی پایه ی سوم راهنمایی

1- کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است ؟
الف) زرد شدن برگ درختان            ب) تبدیل شیر به پنیر

 ج) تصعید نفتالین                        د) اکسید شدن گلوکز در سلول ها


2- کدام یک از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟
الف) انحلال پذیری در آب     ب) قابلیت مفتول شدن 

   ج) جلا پذیری                د) اکسید شدن خود به خودی

 


3- برای خاموش کردن آتش در بغضی موارد از گاز کربن دی اکسید استفاده می کنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می کند.
الف) سرد کردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اکسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی


4- کدام یک از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می کند؟
الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای    ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته
ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال                        د) خشک شدن لباس خیس در باد


5- انرژی فعال سازی کدامیک از بقیه کمتر است؟
الف) تجزیه الکتریکی آب به اکسیژن و هیدروژن   ب) اکسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا

ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور     د) تشکیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


6- کدام یک از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟
الف) دیده شدن نور چراغ قوه  ب) انعکاس نور از روی سطح آب
ج) تشکیل سایه                  د) شکستن نور در منشور


7- اگر زاویه ی تابش 55 درجه باشد مقدار زاویه بازتاب  چند درجه است؟
الف) 35 ب) 125 ج) 45 د) 55


8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور کدام یک از نورها بیش از بقیه شکسته می شوند؟
الف) آبی       ب) قرمز                ج) نارنجی           د) سبز


9 -در کدامیک از بخش های زیر آنزیم گوارشی ترشح نمی شود؟
الف) معده       ب) دوازدهه         ج) دهان         د) مری


10- کدام یک از مواد زیر برای اینکه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش گوارش ندارند؟
الف) چربی       ب) پروتئین         ج) مواد نشاسته ای      د) آمینواسید

11- جذب کدام ویتامین بدون کمک شیره های گوارشی انجام نمی شود؟
الف)
E      ب)B          ج) C        د) A


12- کدام یک از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
الف) رادیویی          ب) صوتی            ج) فرابنفش            د) نور مرئی


13- کدامیک از امواج زیر برای استریل کردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟
الف) فروسرخ         ب) اشعه ی ایکس       ج) گاما       د) میکروویو


14- کدام یک از جملات زیر صحیح است ؟
الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود.
ب)افزایش دمای یک ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود.
ج) افزایش دمای یک ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
د) بین انرپی درونی یک ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.


15- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود.
الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


16- کدام یک از کانی های زیر کانی ثانویه است؟
الف) کوارتز         ب) فلدسپات            ج) تالک             د) میکا


17- کدام یک از کانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟
الف) مس ب) کوارتز ج) گوگرد د) گرافیت


18- کدام یک از سنگ های زیر آذرین درونی است؟
الف) گرانیت          ب) بازالت         ج) ریولیت          د) ماسه سنگ


19- کدام یک از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟
الف) سنگ گچ و بازالت           ب) مرمر و کنگلومرا

ج) سنگ گچ و کنگلومرا           د) گرانیت و ماسه سنگ


20-کدام یک از سنگ های زیر رسوبی است؟
الف) گرانیت      ب) مرمر         ج) بازالت          د) زغال سنگ


21- احتمال وجود فسیل در کدام یک از سنگ های زیر وجود دارد؟
الف) مرمر         ب) بازالت             ج) ماسه سنگ          د) گرانیت


22- میزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی در کدام افق یا لایه ی خاک کمتر از بقیه است؟
الف) افق
C       ب) گیاخاک روی افق A           ج) افقA        د) افق B


23- کنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است.
الف) پوسته             ب) هسته         ج) دیواره ی سلولی        د) سیتوپلاسم


24- بیماری شب کوری ( اختلال بینایی در نور کم) در اثر کمبود ویتامین .......در بدن به وجود می آید.

الف) E         ب)B         ج) C         د) A

25- کدام یک از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراکنده اند ؟
الف) حرکتی – تنفسی          ب) گوارشی – عصبی

 ج) گردش خون – ارتباطی      د) دفع ادرار – تولید مثل

 

 

 

 

1-ج          2-ج        3-ج

4-الف      5-ب          6-ج

7-د         8-ب        9-د

10-د         11-ب     12-ب

13-الف      14-ب      15-د

16-ج          17-ب    18-الف

19-ج         20-د      21-ج

22-الف     23-ب      24-د

25-ج

 

 
 

/ 0 نظر / 19 بازدید