سوالات تستی برای علوم دوم راهنمایی

1-کدامیک از موارد زیر از خواص شیمیایی گوگرد است

الف:جامد زرد رنگ است ب:نقطه ذوب آن 119 درجه سانتیگراد است

ج:در هوا با شعله آبی می سوزد د:نارسانا است

2-در کدامیک از تغییرات زیر ساختار ذره ای و ماهیت شیمیایی ماده عوض می شود

الف:ذوب شدن گوگرد ب:ملتهب شدن سیم درون لامپ ج:منجمد شدن الکل د:پختن تخم مرغ

3-کدامیک تغییر شیمیایی است

الف:ذوب شدن یخ-جوشیدن آب ب:زنگ زدن میخ-سوختن چوب

ج:تبخیرآب-حل شدن شکر د:آسیاب کردن گندم-پختن نان

4-کدام مورد در باره سوختن چوب صحیح است

الف:سوختن کند –گرماده ب:سوختن تند –گرماگیر ج: سوختن کند–گرماگیر د: سوختن تند –گرماده

5-در نوشتن نماد شیمیایی کدام عنصر از دو حرف لاتین استفاده میشود

الف:گوگرد ب:سدیم ج:کربن اکسیژن

6-هنگام واکنش شیمیایی انرژی شیمیایی اضافی به صورت کدامیک از انرژی های زیر آزاد می شود

الف:نور ب:گرما ج:صوت د:همه موارد

7-وقتی شیر گاز را ببندیم کدامیک از عوامل تولید آتش را از بین می بریم

الف:گرما ب:سوخت ج:اکسیژن د:همه موارد

8-کدامیک از خواص فیزیکی ماده محسوب نمی شود

الف:رنگ و بو ب:سختی و نقطه ذوب ج:شکل و اندازه د:نقطه جوش و رسانایی

9-به ترتیب برای نشان دادن عنصر و واکنش شیمیایی از چه استفاده می شود

الف:معادله نمادی،فرمول شیمیایی ب: نماد شیمیایی معادله نمادی

ج: فرمول شیمیایی نماد شیمیایی د: معادله نمادی نماد شیمیایی

 

 

10-در تغییر شیمیایی کدامیک تغییر نمی کند

الف:شکل ماده ب:اتم ماده ج:مولکول ماده د:ساختار ذره های ماده

11-در تبدیل 8 مولکول گاز سه اتمی به 4 مولکول گاز شش اتمی چه تغییری روی می دهدوچه چیز تغییر می کند

الف:شیمیایی،ساختار مولکول ب:فیزیکی ،نوع اتم ج:فیزیکی،نوع مولکول د:شیمیایی،نوع اتم

12-واکنش های شیمیایی معمولا با تغییر قابل مشاهده در چه چیزی همراه است

الف:تولید گاز ب:توولید شعله ج:تغییر رنگ د:همه موارد

13-از سوختن پارافین شمع چه موادی حاصل می شود

الف":کربن و کربن دی اکسید ب:کربن و هیدروژن ج :بخار آب و کربن دی اکسید د:هیدروژن و اکسیژن

14-روی آهن را رنگ می زنند تا زنگ نزندزیرا

الف :رنگ از تماس نیتروژن با آهن جلوگیری کند ب:رنگ با آهن واکنش دهدوآهن را حفظ کند

ج: رنگ از تماس کربن دی اکسید با آهن جلوگیری کند د: رنگ از تماس اکسیژن با آهن جلوگیری کند

15-از واکنش آهن وگوگرد بر اثر حارت چه ماده ای حاصل می شود

الف:آهن اکسید ب:آهن سولفید ج:زنگ آهن د:آهن سولفیت

16-در واکنشهای شیمیایی گرماده انرژی شیمیایی واکنش دهنده ها .................فراورده هاست

الف:کمتر از ب:بیشتر از ج:مساوی د:دو برابر

17-کدام ماده زیر می سوزد ولی سوخت محسوب نمی شود

الف:زغال سنگ ب:پارچه ج:نفت د:بنزین

18-کدام گاز باعث شعله ورشدن یک تکه چوب گداخته می شود

الف:هیدروژن ب:اکسیژن ج:نیتروژن د:کربن دی اکسید

19:خاموش شدن شمع در زیر یک لیوان نظریه کدام دانشمند را در باره سوختن ثابت می کند

الف:لاووازیه ب:اشتال ج:آمپدوکلس د:نیوتن

20- انرژی فعالسازی کدامیک از مواد زیر بیشتر است

الف:بنزین ب:چوب کبریت ج:گاز شهری د:زغال سنگ

 

در افراد نزدیک بین از کدامیک ازوسایل زیر در عینک آنها استفاده می شود

الف:آینه مقعر ب:عدسی واگرا ج:آینه محدب د:عدسی همگرا

2-اگر نور به طور عمود بر سطح آینه بتابد زاویه بازتاب چند درجه خواهد بود

الف:180 درجه ب:صفر ج:90 درجه د:45 درجه

3-رابطه سرعت نور با شکست نور چگونه است

الف:معکوس ب:مستقیم ج:رابطه ندارد

4-اگر جسم در فاصله کانونی آینه مقعر باشدتصویر در آن

الف:مجازی ،بزرگتر از جسم و وارونه است ب:حقیقی،بزرگتر از جسم و مستقیم

ج:مجازی،بزرگتر از جسم و مستقیم د:حقیقی،کوچکتر از جسم و وارونه

5-در طیف نور در منشور کمترین شکست مربوط به کدام رنگ است

الف:قرمز ب:زرد ج:آبی د:بنفش

6-در بازتاب نور از یک سطح ناصاف زاویه تابش و بازتاب چگونه اند

الف:زاویه تابش بزرگتر از بازتاب است ب:زاویه بازتاب بزرگتر از تابش است

ج:مساوی اند د:زاویه وجود ندارد

7-اگر نور به طور عمود از محیطی غلیظ وارد محیط رقیقی شود

الف:می شکند و به خط عمود نزدیک می شود ب: می شکند وازخط عمود دور می شود

ج:نمی شکندومستقیم حرکت می کند د:هر دو حالت الف و ب ممکن است

8-اگر فاصله کانونی آینه مقعر 10 سانتیمتر باشد شعاع دایره ای که آینه بخشی ازمحیط آن است

چقدر خواهد بود

الف:10 سانتیمتر ب:20 سانتیمتر ج:30 سانتیمتر د:40 سانتیمتر

9-اگر فاصله جسم تا آینه تخت 40 سانتیمتر باشد نصف فاصله جسم تا تصویر خود چقدر است

الف: 10 سانتیمتر ب:20 سانتیمتر ج:35 سانتیمتر د:40 سانتیمتر

10-در بازتاب نامنظم

الف:زاویه تابش و بازتابش یک شعاع با هم برابرند ب:تمام زاویه های تابش با هم برابرند

ج: تمام زاویه های باز تابش با هم برابرند د: تمام زاویه های تابش و بازتاب با هم برابرند

11-تصویر در آینه تخت نسبت به جسم چگونه است

الف:کوچکتر و برگردان ب:مساوی و برگردان ج:کوچکتر و معکوس د:مساوی و معکوس

12-جسمی در فاصله 4 متری از آینه تختی در مقابل آینه قرار دارد اگر آن را 2 متر از آینه دور کنیم

فاصله تصویر تا جسم برابر است با

الف:4 ب:8 ج:10 د:12

13-کدامیک چشمه نور نیستند

الف:خورشید ب:ماه ج:ستاره قطبی د:کرم شب تاب

14-در کدامیک از پدیده های زیر شکست نور اتفاق می افتد

الف:رنگین کمان ب:تشکیل کانون در عدسی ج:تشکیل طیف در منشور د:همه موارد

15-قانون بازتاب نور در کدام مورد صحیح است

الف:انعکاس از آینه ب:انعکاس از سطح ناصاف ج:انعکاس از آب آرام د:همه موارد

16-سه آینه کوژ،کاو و تخت در اختیار داریم میدان دید کدام وسیع تر است

/ 0 نظر / 15 بازدید