نمونه سوال ارزشیابی تشخیصی کلاس هفت

به نام خدا

ارزشیابی آغازین پایه هفتم

1-کدام یک از عوامل زیر اثری در مقدار انرژی پتانسیل وزنه ی آویخته شده از سقف ندارد؟
الف) ارتفاع
                      ب) جرم وزنه                                    ج) شتاب جاذبه ی زمین              د) سرعت

2- کدام یک از گزینه های زیر مثالی برای تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی است؟
الف) فنر فشرده ای که آزاد می شود
                                 ب) موتور اتومبیل
ج) اتوی روشن
                                                           د) دینام

3- سرعت کدام یک از متحرک های زیر بیش از بقیه است؟
الف) مسافت 120 متر را در 2 دقیقه طی می کند.
                   ب) مسافت 120 متر را در 1 دقیقه طی کند.
ج) مسافت 60 متر را در 2 دقیقه طی می کند.
                         د) مسافت 60 متر را در 1 دقیقه طی می کند.

4- در بعضی از انواع قطارها توده ی فشرده ای از هوا بین قطار و ریل فاصله می اندازد این کار باعث می شود ...
الف) اصطکاک بین قطار و ریل کم شده و سرعت قطار افزایش می یابد.
ب) نیروی تکیه گاه کاهش یافته و سرعت قطار زیاد می شود.
ج) نیروی جاذبه ی زمین بر قطار کاهش یافته سرعت قطار زیاد می شود.
د) نیروی جاذبه ی زمین بر قطار افزایش یافته سرعت آن زیاد می شود.

5- شباهت مولکول کربن دی اکسید و آب در چیست؟
الف) تعداد اتم
                 ب) نوع اتم ها                           ج) چگونگی اتصال اتم ها                       د) جرم اتم ها

6- در کدام یک از گزینه های زیر فاصله ی بین ذرات تشکیل دهنده بیشتر است؟
الف) خاک
                        ب) بخار آب                                 ج) جیوه                                             د)چوب

7- سنگی که از بالای کوه به پایین می غلتد چه نوع و صورتی از انرژی را دارد؟
       ب) مکانیکی- پتانسیل                 الف) مکانیکی جنبشی
د) جنبشی وپتانسیل- مکانیکی                            ج) پتانسیل- مکانیکی

8- برای خنک کردن آب می توان مقداری یخ در داخل آن قرار داد زیرا ....
الف) یخ برای ذوب شدن از محیط اطراف گرما می گیرد.
ب) یخ می تواند به محیط گرما داده و ذوب شود.
ج) دمای یخ
  پایین است و محیط اطراف خود را سرد می کند.
د) یخ به عنوان یک نا خالصی در آب باعث پایین آوردن دما می شود.

9- کدام گزینه خاصیت شیمیایی نیست ؟

الف) تمایل به ترکیب با اکسیژن                                         ب) تمایل به حل شدن در نفت

ج) تمایل به تیره شدن رنگ بر اثر گاز کربن دی اکسید      د) تمایل به تغییر رنگ در مقابل نور آفتاب

 10- ظرفی محتوی 5 مولکول آب است تعداد اتم های این ظرف با کدام گزینه برابر است ؟

الف) 3 مولکول کربن دی اکسید              ب) 3 مولکول کربن مونوکسید  

ج) 5 مولکول نیتروژن دی اکسید            د)  5  مولکول دی نیتروژن تترااکسید

 11 - وقتی درون نوشابه گازدار مقداری شن می ریزیم حباب های زیادی از نوشابه خارج می شود به نظر شما چه عاملی موجب خروج حباب ها می شود ؟

 الف) گرم شدن نوشابه                                 ب) حل شدن شن ها در نوشابه   

 ج) به هم زده شدن نوشابه توسط شن ها          د) کاهش فشار هوا

12- به مقداری آب گرما می دهیم تا کاملا به جوش آید پس از رسیدن به جوش  کدام مورد  افزایش نمی یابد ؟

الف) جنبش مولکول های آب            ب) ربایش مولکول های آب

ج) فاصله ی مولکول های آب            د ) فضای اشغال شده توسط آب

13- انتشار گازها سریعتر از مایعات است ، زیرا .....

الف) ذرات آن ها زیاد و بزرگ هستند              ب) در بین ذرات آن ها ربایش مولکولی زیاد است

ج) ذرات آن ها کم و کوچک هستند                  د ) در بین ذرات آن ها تقریبا نیروی ربایش وجود ندارد .

 14- وزن 10 عدد خود نویس برابر یک نیوتن شده است.جرم هر خود نویس چقدر است؟

الف)100 گرم                ب)1 کیلو گرم              ج)20 گرم              د)10 گرم.

15- تفاوت اصلی بین آب و یخ و بخار آب کدام است  ؟

الف ) نوع ذرات  سازنده                 ب) نوع حرکت ذرات سازنده

ج ) نوع و تعداد ذرات سازنده             د) اتم های سازنده

16- ماده ای که شکل ثابت و حجم معینی ندارد ،بر اثر تغییر حالت دارای شکل و حجم معینی شده است . این پدیده حاصل کدام تغییر حالت ماده است ؟

الف) انجماد                ب) فرازش                 ج) میعان               د) چگالش

 

17- وقتی گاز کربن دی اکسید را متراکم و سرد می کنیم تبدیل به چه ماده ای می شود ؟ این تغییر حالت چه نام دارد ؟

الف) برفک ، چگالش                        ب) یخ خشک ، چگالش  

ج) یخ خشک ، فرازش                      د) برفک ، فرازش

18- کدام پدیده گرماگیر نیست ؟

الف) تشکیل شبنم                                   ب) خشک شدن لاک غلط گیر  

ج) کوچک شدن قرص نفتالین                    د) تهیه توت خشک

19- کدام فرایند سبب خنک ماندن آب درون کوزه ی گلی می شود ؟

الف) تبخیر          ب) میعان            ج) انجماد            د) ذوب

20- در کدام مورد نقطه ی انجماد بالاتر است ؟

الف) 100گرم آب خالص                 ب) 100گرم آب و 10 گرم نمک

ج) 100گرم آب و 5گرم نمک           د) 100 گرم آب و 15 گرم نمک

 21- نقطه ی ذوب گوگرد 119 درجه سانتیگراد است ، بنابراین نقطه ی انجماد آن ......... است .

الف) کمی پایین تر از 119 درجه                  ب) کمی بیش تر از 119 درجه

ج) 119- درجه                                       د) 119 درجه

 22- کدام گزینه به ترتیب یک محلول مایع در مایع و یک محلول جامد در مایع را مشخص می کند ؟

الف) روغن در آب ، خاک در آب                  ب) نفت در آب ، گچ در آب

ج) سرکه در آب ، شکر در آب                     د) آب لیمو در آب ، شن در آب

23- کدام گزینه درست است ؟

الف) قابلیت حل شدن همه ی مواد در آب یکسان است .

ب) قابلیت حل شدن یک ماده در حجم معینی از حلال در تمام دماها ثابت است .

ج) انحلال پذیری آهک در آب از انحلال پذیری شکر در آب بیشتر است .

د) قابلیت حل شدن یک ماده در دمای معین در حجم معینی از حلال مقدار ثابتی است .

 24- اگر محلول سیر شده ی جامد در مایع داشته باشیم و این محلول را سرد کنیم چه اتفاقی می افتد ؟

الف) مقداری از حل شونده ، آهسته به صورت

 دانه های بلوری از محلول سیر شده جدا می شود .

ب) هیچ اتفاقی نمی افتد .

ج) در دمای پایین تر می توان ماده جامد بیشتری را در حلال مایع حل کرد .

د) مایع زودتر منجمد می شود .

 25- کدام گزینه در مورد جوشیدن و نقطه ی جوش صحیح نیست ؟

الف) در هنگام جوشیدن سرعت تبخیر به شدت افزایش می یابد .

ب) نقطه جوش آب به فشار هوا بستگی دارد

ج) هر چه میزان شعله را افزایش دهیم ، دمای آب جوش افزایش می یابد .

د) در هنگام جوشیدن مولکول های آب از تمامی قسمت های مایع ( سطح ، وسط و ته ظرف ) تبخیر می شوند .

 

 

ا-الف       2-د              3-ب

4-الف        5-الف         6-ب

7-د           8-الف        9-ب

10-ج         11-ج       12-ب 13-د          14-د          15-ب

16-ج         17-ب      18-الف

19-الف       20-الف    21-د

22-ج            23-د   24-الف

25-ج


/ 0 نظر / 95 بازدید