علوم راهنمایی پایه اول نمونه 2

بسمه تعالی

           آزمون علوم تجربی- پایه اول- نوبت اول                              زمان:75 دقیقه

الف) صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید:(5/.نمره)

1- جرم همه اتمهای آهن با یکدیگر مساوی است. ص□   غ □

2- آب جاری دارای انرژی ذخیره شده است. ص □    غ □

ب) پاسخ صحیح را علامت بزنید: (1نمره)

3- در صورتی که گرمای یکسان به مواد زیر بدهیم کدامیک بیشتر از بقیه منبسط می شود؟

 الف)کائوچو□                    ب)آب □                          ج)اکسیژن□                            د)الکل□

4- درکدامیک از موارد زیراصطکاک غیرمفید است؟

الف) کبریت□        ب) بهم مالیدن دستها□       ج) ترمز کردن □         د) داغ شدن موتور اتومبیل□

5-کدامیک از مواد زیر دارای ذوب خمیری است؟ الف) مس □     ب) یخ □        ج) سرب □    د) شیشه □

6- کدامیک از تغییرات زیر گرماده است؟  الف) تصعید □         ب)انجماد □        ج)تبخیر □        د) ذوب □

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: (1نمره)

7-جابجایی و مسافت هردو از جنس طول بوده و با واحد .....اندازه گیری می شوند.(میلی گرم،متر،نیوتن)

8- سر خوردن بر روی سرسره مشابه حرکت مولکولهای  ..................است. (جامد،مایع،گاز)

9-تغییرات سرعت در واحد زمان ...................نام دارد.(شتاب ،سرعت،حرکت)

10-وقتی جسمی را بر روی زمین می کشیم بر نیروی ......... غلبه می کنیم.(گرانش،تکیه گاه،اصطکاک)

د) به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

11- هریک از مخلوطهای زیر را با چه روشی جدا می کنیم؟ (1 نمره)

آب و الکل...............          آب و شکر..............             آب و روغن................             آب و خاک اره...............

12- در هریک از موارد زیر شما از چه عاملی برای افزایش سرعت تبخیر استفاده کرده اید؟(5/.نمره)

الف) وقتی برا ی خنک شدن چای آن را در نعلبکی می ریزید...................

ب)وقتی برای خشک کردن یک لباس خیس آن را در مقابل نور خوشید قرار می دهید  .......................

13- وقتی کودکی از سرسره پایین می آید چه نوع تبدیل انرژی صورت میگیرد؟

(5/.نمره).....................به...................

14- اگر معلم از شما بخواهد درآزمایشگاه یک آزمایش برای نیروی مغناطیسی انجام دهید چه می کنید؟(5/.نمره)

 

15- اگر معلم از شما بخواهد درآزمایشگاه برای نیروی الکتریکی آزمایشی انجام دهید چه می کنید؟ (5/.نمره)

 

16-به کمک ویژگی های ماده جمله زیر را تفسیر کنید.(5/.نمره)

یک قطره جوهر در آب گرم سریعتر از از آب سرد پخش شده و اب را رنگین می کند.

 

17- مریم در منزل به کمک دماسنج پزشکی می خواهد دمای آب جوش را اندازه گیری کند اما دماسنج می شکند آیا می توانید دلیل این اتفاق را توضیح دهید.(1نمره)

 

18- رضا یک لیوان نوشابه را در دست گرفته و تکان میدهد تا گازهای آن با سرعت خارج شود آیا شما میتوانید دوراه دیگربه او پیشنهاد کنید تا گازهای محلول با سرعت بیشتری خارج شو.ند؟(5/.نمره)

 

19—با توجه به جدول زیر بگویید آیا می توانیم مقداری تنگستن را در یک ظرف آهنی ذوب کنیم ؟چرا؟(5/.نمره)

نام ماده

نقطه ذوب

آهن

1535 درجه

تنگستن

3410 درجه

20-مخلوطی از براده آهن ،نمک و خاک اره درست کرده ایم ؛ (1نمره)

الف ) باا ین کار چه نوع مخلوطی درست کرده ایم؟

ب)دو ویژگی این مخلوط چیست؟

ج) برای جدا کرن براده های آهن از مخلوط چه پیشنهادی میدهید؟

 

21-یک لیوان اب را در یک پارچ الکل ریخته ایم ؛(1نمره)

الف)با توجه به سه نوع محلولی که در درس محلولها با آن آشنا شده اید،چه نوع محلولی ساخته ایم؟

ب)نام این محلول چیست؟

ج)نام حلال و حل شونده این محلول را بنویسید

 

22-خرگوشی مسافت ۳۶۰متر را در مدت زمان ۱ دقیقه می دود سرعت این خرگوش را حساب کنید؟ فرمول و واحد سرعت را حتما بنویسید(1نمره) 

 

23- آیا این جمله ی فروشندگان میوه صحیح است «وزن این پاکت میوه 3 کیلوگرم است»؟

 اگر غلط است شما صحیح آن را بنویسید(5/.نمره)

 

24-جدول زیر را با کلمات مناسب پر کنید:( 2نمره)

نام وسیله یا پدیده

تبدیل صورت انرژی

دینام

..........................

.......................

شیمیایی به گرمایی

......................

الکتریکی به صوتی

جاروی برقی

..........................

25- یک تفاوت میان نیروی گرانش و نیروی مغناطیسی بیان کنید.(5/. نمره)

 

26- کلمات زیر را تعریف کنید:( 1نمره)

انقباض:

تقطیر:

تبدیل  انرژی:

نیروی گرانش :                                                                                                                    موفق باشید دانشور         

             www.oloom-box.blogfa.com

/ 0 نظر / 13 بازدید