علوم تجربی مقطع راهنمایی
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/٢۳

بسمه تعالی

           آزمون علوم تجربی- پایه اول- نوبت اول                              زمان:75 دقیقه

الف) صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید:(5/.نمره)

1- جرم همه اتمهای آهن با یکدیگر مساوی است. ص□   غ □

2- آب جاری دارای انرژی ذخیره شده است. ص □    غ □

ب) پاسخ صحیح را علامت بزنید: (1نمره)

3- در صورتی که گرمای یکسان به مواد زیر بدهیم کدامیک بیشتر از بقیه منبسط می شود؟

 الف)کائوچو□                    ب)آب □                          ج)اکسیژن□                            د)الکل□

4- درکدامیک از موارد زیراصطکاک غیرمفید است؟

الف) کبریت□        ب) بهم مالیدن دستها□       ج) ترمز کردن □         د) داغ شدن موتور اتومبیل□

5-کدامیک از مواد زیر دارای ذوب خمیری است؟ الف) مس □     ب) یخ □        ج) سرب □    د) شیشه □

6- کدامیک از تغییرات زیر گرماده است؟  الف) تصعید □         ب)انجماد □        ج)تبخیر □        د) ذوب □

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: (1نمره)

7-جابجایی و مسافت هردو از جنس طول بوده و با واحد .....اندازه گیری می شوند.(میلی گرم،متر،نیوتن)

8- سر خوردن بر روی سرسره مشابه حرکت مولکولهای  ..................است. (جامد،مایع،گاز)

9-تغییرات سرعت در واحد زمان ...................نام دارد.(شتاب ،سرعت،حرکت)

10-وقتی جسمی را بر روی زمین می کشیم بر نیروی ......... غلبه می کنیم.(گرانش،تکیه گاه،اصطکاک)

د) به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

11- هریک از مخلوطهای زیر را با چه روشی جدا می کنیم؟ (1 نمره)

آب و الکل...............          آب و شکر..............             آب و روغن................             آب و خاک اره...............

12- در هریک از موارد زیر شما از چه عاملی برای افزایش سرعت تبخیر استفاده کرده اید؟(5/.نمره)

الف) وقتی برا ی خنک شدن چای آن را در نعلبکی می ریزید...................

ب)وقتی برای خشک کردن یک لباس خیس آن را در مقابل نور خوشید قرار می دهید  .......................

13- وقتی کودکی از سرسره پایین می آید چه نوع تبدیل انرژی صورت میگیرد؟

(5/.نمره).....................به...................

14- اگر معلم از شما بخواهد درآزمایشگاه یک آزمایش برای نیروی مغناطیسی انجام دهید چه می کنید؟(5/.نمره)

 

15- اگر معلم از شما بخواهد درآزمایشگاه برای نیروی الکتریکی آزمایشی انجام دهید چه می کنید؟ (5/.نمره)

 

16-به کمک ویژگی های ماده جمله زیر را تفسیر کنید.(5/.نمره)

یک قطره جوهر در آب گرم سریعتر از از آب سرد پخش شده و اب را رنگین می کند.

 

17- مریم در منزل به کمک دماسنج پزشکی می خواهد دمای آب جوش را اندازه گیری کند اما دماسنج می شکند آیا می توانید دلیل این اتفاق را توضیح دهید.(1نمره)

 

18- رضا یک لیوان نوشابه را در دست گرفته و تکان میدهد تا گازهای آن با سرعت خارج شود آیا شما میتوانید دوراه دیگربه او پیشنهاد کنید تا گازهای محلول با سرعت بیشتری خارج شو.ند؟(5/.نمره)

 

19—با توجه به جدول زیر بگویید آیا می توانیم مقداری تنگستن را در یک ظرف آهنی ذوب کنیم ؟چرا؟(5/.نمره)

نام ماده

نقطه ذوب

آهن

1535 درجه

تنگستن

3410 درجه

20-مخلوطی از براده آهن ،نمک و خاک اره درست کرده ایم ؛ (1نمره)

الف ) باا ین کار چه نوع مخلوطی درست کرده ایم؟

ب)دو ویژگی این مخلوط چیست؟

ج) برای جدا کرن براده های آهن از مخلوط چه پیشنهادی میدهید؟

 

21-یک لیوان اب را در یک پارچ الکل ریخته ایم ؛(1نمره)

الف)با توجه به سه نوع محلولی که در درس محلولها با آن آشنا شده اید،چه نوع محلولی ساخته ایم؟

ب)نام این محلول چیست؟

ج)نام حلال و حل شونده این محلول را بنویسید

 

22-خرگوشی مسافت ۳۶۰متر را در مدت زمان ۱ دقیقه می دود سرعت این خرگوش را حساب کنید؟ فرمول و واحد سرعت را حتما بنویسید(1نمره) 

 

23- آیا این جمله ی فروشندگان میوه صحیح است «وزن این پاکت میوه 3 کیلوگرم است»؟

 اگر غلط است شما صحیح آن را بنویسید(5/.نمره)

 

24-جدول زیر را با کلمات مناسب پر کنید:( 2نمره)

نام وسیله یا پدیده

تبدیل صورت انرژی

دینام

..........................

.......................

شیمیایی به گرمایی

......................

الکتریکی به صوتی

جاروی برقی

..........................

25- یک تفاوت میان نیروی گرانش و نیروی مغناطیسی بیان کنید.(5/. نمره)

 

26- کلمات زیر را تعریف کنید:( 1نمره)

انقباض:

تقطیر:

تبدیل  انرژی:

نیروی گرانش :                                                                                                                    موفق باشید دانشور         

             www.oloom-box.blogfa.com

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/٢۳

                                                           بسمه تعالی

  آزمون علوم تجربی- پایه اول- نوبت اول                           زمان:70 دقیقه

الف) صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید:(5/0نمره)

1-اگر مقدار مساوی از دو ماده آهن و اکسیژن را حرارت دهیم میزان انبساط آهن از اکسیژن بیشتر است.ص□   غ □

2-مقدار انرژی پتانسیل یک جسم به جرم و ارتفاع آن بستگی دارد.ص □    غ □

ب) پاسخ صحیح را علامت بزنید: (1نمره)

3-کدامیک عنصر است؟ الف)مس□         ب)آب □              ج)شکر□               د)گچ□

4-کدامیک از تغییرات زیر گرماگیر است؟ الف) میعان □         ب)انجماد □      ج)ذوب □     د) چگالش □

5-در کدامیک از وسایل زیر دماپا وجود دارد؟الف) پنکه□        ب) یخچال □   ج) جارو برقی □    د)پلوپز□

6- کدامیک واحد زمان نیست؟ الف) ثانیه□       ب) دقیقه □             ج) سال نوری  □    د) شبانه روز□

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: (1نمره)

7-مسافتی که متحرک در واحد زمان طی می کند ................نام دارد. (شتاب ،سرعت،حرکت)

8- پرواز کردن مخصوص مولکولهای .................است. (جامد،مایع،گاز)

9-برای جدا کردن آب از مخلوط آب و الکل از روش................استفاده می کنیم. (تبلور،تقطیر،تبخیر)

10-وقتی جسمی را بر روی زمین می کشیم بر نیروی ......... غلبه می کنیم.(گرانش،تکیه گاه،اصطکاک)

د) به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

11- هریک از مخلوطهای زیر را با چه روشی جدا می کنیم؟ (5/0 نمره)

اجزاء نفت خام...............................                   آب و ماسه..........................

12- در هریک از موارد زیر شما از چه عاملی برای افزایش سرعت تبخیر استفاده کرده اید؟(5/0نمره)

الف) وقتی لباس خیسی را به صورت کاملا صاف پهن می کنید تا زودتر خشک شود...................

ب)وقتی لباس خود را با اتو خشک می کنید.......................

13- وقتی کمان کشیده شده ای را رها می کنید چه نوع تبدیل انرژی صورت میگیرد؟(5/0نمره)................به.............

14- اگر معلم از شما بخواهد درآزمایشگاه یک آزمایش برای نیروی مغناطیسی انجام دهید چه می کنید؟(5/0 نمره)

 

15- اگر بدانیم انحلال پذیری شکر در آب 205 گرم در100 میلی لیتر است چگونه می توانیم در آزمایشگاه محلول سیر شده ای از شکرتهیه کنیم؟(5/0نمره)

 

16-برای جدا کردن دو لیوان که در هم فرو رفته اند چه می کنید؟(5/0نمره)

 

17-- یک تفاوت و یک شباهت میان لامپ و بخاری برقی بنویسید؟(1 نمره)

18-قهرمان یک داستان قدیمی در جزیره ای دورافتاده ای که به آب شیرین دسترسی ندارد می خواهد برای خود از آب دریاآب شیرین تهیه کند شما چگونه او را راهنمایی می کنید تا این کار را انجام دهد؟(5/0نمره)

 

19- مریم تعدادی قرص نفتالین را درشیشه ای که درب محکمی نداشت نگهداری می کرد پس از مدتی به سراغ آنها رفت اما اثری از آنها ندید می توانید بگویید برای قرص های نفتالین از دیدگاه علمی چه اتفاقی افتاده است؟(5/0نمره)

 

20-مخلوطی ازآب، براده آهن و خاک اره داریم : (1نمره)

الف) این مخلوط چه نوع مخلوطی است؟

ب)دو ویژگی این مخلوط را بنویسید:

ج)چرا براده های آهن جذب آهنربا شده ومی توانیم با این روش آنها را از مخلوط جدا کنیم؟

 

21- پدر علی در مسیر حرکت خود با اتومبیل با رسیدن به محل خط کشی عابر پیاده پدال ترمزرا می فشارد. (1نمره)

الف) به این نوع  حرکت  چه می گوییم؟

ب) چرا به این نام خوانده می شود؟

22-خرگوشی مسافت 240 متر را در مدت زمان 2 دقیقه می دود سرعت این خرگوش را حساب کنید؟ فرمول و واحد سرعت را حتما بنویسید(1نمره) 

23- آیا این جمله ی فروشندگان میوه صحیح است «وزن این پاکت میوه 3کیلوگرم است»؟

 اگر غلط است شما صحیح آن را بنویسید(5/0نمره)

24- یک نمونه اصطکاک مفید و یک نمونه اصطکاک غیرمفید مثال بزنید. (1نمره)

 اصطکاک مفید:...............................    اصطکاک غیر مفید:.....................................................

24-جدول زیر را با کلمات مناسب پر کنید:( 1نمره)

نام وسیله یا پدیده

تبدیل صورت انرژی

سوختن شمع

..........................

.......................

ماهیچه ای به گرمایی

......................

الکتریکی به مکانیکی

باطری خورشیدی

..........................

25- کلمات زیر را تعریف کنید:( 2نمره)

انبساط:

آلیاژ:

قانون پایستگی انرژی:

مسافت :                                                                             موفق باشید دانشور         

            w.oloom-box.blogfa.com

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

بارم  صفحه١ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
سوالات استاندارد علوم تجربی پایه سوم راهنمایی
نوبت دوم
نام ونام خانوادگی......................   نام پدر............  نام مدرسه..............  نام دبیر.............تاریخ.........
لطفا پاسخ سوالات را با خودکارآبی و خوانا بنویسید. ردیف
٢۵/١ -جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف)سبکترین ذره اتم..............نام دارد.
ب) در جدول تناوبی عنصرها به ترتیب................مرتب شده اند.
پ)محل اتصال استخوان ها به هم.............نام دارد.
ت)در سطح خورشید قسمت های سردتری هم وجود دارد که تیره رنگ اند و به نام.............. معروف اند.
ث)بیشتر محل هایی که ورقه های سنگ کره از هم دور می شوند در.............. قرار دارند.
 ١

 

 


١ -از بین گزینه ها پاسخ صحیح را انتخاب کنید.
الف)کدام نظر مربوط به رادرفورد است؟
1-اتم یک هسته کوچک دارد که بیشتر جرم اتم در آن متمرکز است.
2-هسته از ذره هایی به نام پروتون ساخته شده که دارای بار مثبت است.
3-پروتون های سازنده هسته بوسیله الکترون ها محاصره شده اند٬با این حال بیشتر فضای اتم خالی است.
4-همه موارد
ب)یکای اندازه گیری شدت جریان٬مقاومت و اختلاف پتانسیل الکتریکی به ترتیب چیست؟
1-اهم٬ آمپر٬ ولت                                                             2-آمپر٬ اهم٬ولت
3-ولت٬اهم٬آمپر                                                               4-ولت ٬آمپر٬اهم
ج)کدام یک از موارد زیر از وظایف استخوان های بدن نیست.
1-شکل دادن به اندام های داخل بدن                          2-تولید گلبول های خون
3-کمک به حرکت                                                4-حفاظت از اندام ها
د)ایجاد ویژگی های تازه در ساختار٬رفتار و نیازها که باعث تفاوت دخترها و پسرها می شود٬ نشانه کدام بعد بلوغ است؟
1-جسمی                                                             2-جنسی
3-اجتماعی                                                           4—شرعی
٢

 

١ 
-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید؟
الف)بر اساس نظریه انتخاب طبیعی افراد ناسازگار از بین می روند.(  )
ب)تفاوت اتم عناصر مختلف در محل قرار گرفتن پروتون های آنهاست.(   )
ج)فشار با سطح نسبت معکوس دارد.(   )
د)آهنگ رشد انسان در ابتدای دوره جنینی کند است ولی به تدریج سریع می شود.(  ) ٣

 

٢۵/١ -به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.
الف)معروفترین صورت فلکی چه نام دارد؟
ب)فشار مایعات به چه چیزی بستگی دارد؟ 
ج)نسبت دادن صفاتی به خود که در واقع فاقد آن هستیم کدام واکنش دفاعی است؟
د)بزرگترین زردپی بدن چه نام دارد؟
و)برای جلوگیری از خطر صاعقه در ساختمان های بلند از چه وسیله ای استفاده می شود؟ ۴

 

٢ -جملات زیر را کامل کنید.
الف)بیضه ها یک جفت غده هستند که در زیر شکم و خارج از آن قرار دارند.این غدد شامل ...............................
...............................................................................................................................................
ب)حفاظت از محیط زیست به معنی....................................................................................................
ج)وقتی ستاره ای پرنورتر از ستاره دیگر به نظر می رسد معنایش این است که..............................................
..................................................................................................
د)جهش بوجود آورنده تغییرات در جانداران و انتخاب طبیعی.......................................................................
.............................................................................

 صفحه٢ سوالات استاندارد علوم تجربی پایه سوم راهنمایی
نام ونام خانوادگی......................   نام پدر............  نام مدرسه..............  نام دبیر.............تاریخ.........

لطفا پاسخ سوالات را با خودکارآبی و خوانا بنویسید. ۵


١ -سوالات تشریحی
1-ورقه های سنگ کره به چند حالت می توانند نسبت به هم جا به جا شوند؟در کدام حالت جزایر قوسی پدید می آیند؟
 ۶

١ 2-تفاوت سیارات داخلی و خارجی در چیست؟(دو تفاوت) 

 

٧۵/٠                                                                                                      ١٨
3-یکی از ایزوتوپهای اکسیژن              است.مقادیر زیر را برای آن بنویسید.
 .                                               ٨
ج)تعداد الکترون.......           د)تعداد پروتون.......           تعداد نوترون.........
 

١ 4-هر کدام از ماشین های زیر چگونه به ما کمک می کنند؟(برای هر کدام دو مورد)
الف)جاروی دسته بلند
ب)سطح شیب دا 
٧۵/٠ 5-سه مورد از اثرات زیان بار باران های اسیدی را بنویسید. 

۵/٠ 6-اگر در دو ظرف مقداری مایع ناشناس به شما داده و از شما خواسته شود در آزمایشگاه مدرسه مشخص کنید کدام یک اسید و کدام یک باز است شما چگونه این کار را انجام می دهید؟ توضیح دهید. 
۵/٠ 7-کدام قسمت گل تبدیل به دانه وکدام قسمت تبدیل به میوه وی شود؟ 

۵/٠ 8- مزایای لقاح داخلی بر لقاح خارجی چیست؟ 
۵/٠ 9- توضیح دهید که چگونه به روش مالش یک تیغه آهنی را به آهنربا تبدیل کنید؟ 

 


١ 10- از علی وسعید خواسته می شود هر کدامیک صندلی مشابه را از کنار در حیاط مدرسه برداشته و همزمان حرکت وآن را تا کلاس سال سوم راهنمایی ببرند.اگر سعید قبل از علی این مسافت را طی کند٬ به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف)کدام یک کار بیشتری را روی صندلی انجام داده اند؟ چرا؟


ب)توان کدام یک بیشتر بوده است؟چرا؟
 
  صفحه٣ سوالات استاندارد علوم تجربی پایه سوم راهنمایی
نام ونام خانوادگی......................   نام پدر............  نام مدرسه..............  نام دبیر.............تاریخ.........

لطفا پاسخ سوالات را با خودکارآبی و خوانا بنویسید. 

١ -جعبه ای مکعبی شکل به جرم ۵ کیلوگرم که مساحت سطح زیرین آن٢۵ سانتیمتر مربع باشد٬ بر روی سطح  زیر خود چه مقدار فشار بر حسب نیوتون بر سانتیمتر مربع وارد می کند؟

 

 

 

 


در پناه حق باشید
طراح:محسن رحیمی ٧

 

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

بارم

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

                                 صفحه١       سوالات استاندارد علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

 

نام ونام خانوادگی......................   نام پدر............  نام مدرسه..............  نام دبیر.............تاریخ.........

لطفا پاسخ سوالات را با خودکارآبی و خوانا بنویسید.

ردیف

١

-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)به فاصله دو قله موج پی درپی ............گفته می شود.

ب)بخش سنگی گوشته به همراه پوسته ............ نامیده می شود.

ج) دستگاهی که انرژی گرمایی را به مکانیکی تبدیل می کند.................. نام دارد.

د)ویتامین........ بوسیله برخی باکتری های روده بزرگ ساخته می شود.

١

١

-سوالات چهار گزینه ای

الف)ساده ترین تجمع سلول ها که به طور هماهنگ عمل یا اعمال خاصی را انجام می دهند٬چه می نامیم.

1-اندام                        2-بافت                               3- دستگاه               4-ماهیچه        

 

ب) کدام گروه خونی از همه گروهها می تواند خون بگیرد؟

                                                O-4                  AB-3            B-2                     A-1

 

ج)به تعداد نوسانهای یک نوسانگر در مدت یک ثانیه چه می گوییم؟

1-دوره                 2-هرتز                   3-بسامد                   4- دوره

 

د) مقدار مساوی ازکدام یک از مواد زیر به انرژی بیشتری را برای بدن تامین می کند.

1-ویتامین ها             2-پروتیین ها                3-چربی ها                 4-قندها

٢

١

-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف)قلب اندام تنظیم کننده قند خون است.(   )

ب)نفت خام مایعی سفید رنگ است و بویی مخصوص دارد.(    )

 

ج)شکل مقابل طرح یک عدسی واگرا است.(    )

 

د)شوفاژ هوای اطراف خود را به روش رسانایی گرم می کند.(   )

٣

۵/١

-فرض کنید در یک لیوان آب آهک ودر لیوان دیگر مایع دیگری باشد.اگر از شما خواسته شود که مشخص کنید کدام یک آب آهک است٬ این کار را چگونه انجام می دهید؟روش کار خود را شرح دهید.

۴

١

-هر کدام از سنگ های زیر مربوط به کدام گروه است؟

الف) کوارتزیت(                   )                                  ب)سنگ گچ(                      )

پ)سنگ مرمر(                    )                                  ت)گرانیت(                         )

۵

بارم

                            صفحه٢            سوالات استاندارد علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

 

نام ونام خانوادگی......................   نام پدر............  نام مدرسه..............  نام دبیر.............تاریخ.........

لطفا پاسخ سوالات را با خودکارآبی و خوانا بنویسید.

ردیف

٢

 

-هر واژه را در جای مناسب خود قرار دهید.

(کلیه-روده باریک-صفرا-پانکراس-آنزیم-پلاسما-یاقوت-روده بزرگ-آب میان بافتی)

الف)بخش مایع خون است.(             )        

ب)سرعت واکنش های درون بدن را بالا می برند وخودشان تغییر نمی کنند.(               )

پ)اوره را از خون گرفته و دفع می کند.(                 )

ت)ماده ای که برای گوارش چربی ها ترشح می شود.(                 )

۶

١

-کار دستگاه لنف در بدن چیست؟

٧

١

-مسیر گردش بزرگ خون از کجا شروع ودر کجا پایان میابد؟

٨

۵/٠

-دستگاهی که انرژی گرمایی را به مکانیکی تبدیل میکند٬چه نام دارد؟

٩

١

-دو جسم منیر و دو جسم غیر منیر مثال بزنید.

١٠

۵/١

-به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف)اگر در زیر یک سرپوش یک بلند گو قرار دهیم سپس به وسیله تلمبه تخلیه هوای زیر سرپوش را خارج کنیم٬هر چه صدای بلندگو را زیاد کنیم باز هم  صدای آن را نمی شنویم. به نظر شما دلیل چیست؟

 

ب)هنگام رعد و برق ابتدا نور آن به شما می رسد یا صدای آن؟چرا؟

١١

١

-اگر مقدار قند موجود در غذا زیاد باشد٬کبد چه کاری انجام می دهد؟

١٢

۵/٠

-مهم ترین عامل درهوازدگی شیمیایی چیست؟

١٣

١

-موجودات زنده چگونه باعث هوازدگی شیمیایی خاک می شوند؟همراه مثال توضیح دهید.

 

 

 

 

                                    در پناه حق

                                                                           محسن رحیمی   

 
نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

چند روش جدا سازی معمول برای کلاسهای اول راهنمایی

روش جداسازی

ویژگی مواد

وسیله جداسازی

مثال

صاف کردن

استفاده از کاغذ صافی

درشت و ریز

صافی

کاغذ صافی

آب و نشاسته

سرریز کردن

سنگین وسبک

قیف جدا کننده

یا دکانتور

آب و روغن

تبلور

جدا سازی یک جزءجامد

از یک محلول

حرارت دادن

آب و نمک

آب و شکر

تقطیر

تفاوت نقطه جوش

دو مایع

دستگاه تقطیر

آب و الکل

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

المپیاد علوم پرسش چهار گزینه ای بخش اول علوم سوم راهنمایی

  درون اتم  1 – به نظر کدام دانشمند بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

الف) تامسون
ب) رادرفورد
ج) دموکریت
د) دالتون
   2 – کدام گزینه از شباهت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟ (خرداد 81 )

الف) تمرکز جرم در هسته
ب) وجود فضای خالی در اتم
ج) خنثی بودن اتم
د) اشاره به حرکت الکترون ها
   3 – کدام گزینه از تفاوت های مدل اتمی رادرفورد و نیلزبور می باشد؟

الف) حرکت الکترون در اطراف هسته
ب) نوع حرکت الکترون ها در اطراف هسته
ج) وجود بار مثبت در هسته
د) کروی بودن اتم
   4 – کدام یک از موارد زیر از تفاوت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟ (مرداد81)

الف) کروی بودن اتم
ب) وجود بارهای مثبت و منفی
ج) ذره ای بودن الکترون
د) وجود فضای خالی در اتم
   5 – کدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد نیست؟

الف) اتم، یک هسته ی کوچک دارد که بیشتر جرم اتم در آن قرار دارد
ب) هسته ی اتم از ذره های ساخته شده که پروتون نامیده می شوند و دارای بار الکتریکی مثبت هستند
ج) پروتون های سازنده هسته به وسیله الکترون ها محاصره شده اند، با این حال بیشتر اتم از فضای خالی تشکیل شده است
د) الکترون ها روی مدارهای مشخصی در حال حرکت اند
   6 – مدل اتمی فعلی به نظریه ی کدام دانشمند نزدیک تر است؟

الف) تامسون
ب) بور
ج) رادرفورد
د) دالتون
   7- سنگین ترین ذره ی اتم .........و سبک ترین ذره ی آن ........نام دارد.

الف) نوترون – پروتون
ب) نوترون – الکترون
ج)پروتون – نوترون
د) الکترون – پروتون
   8 – ذره ای که دارای بار منفی است .......می گویند

الف) الکترون
ب) نوترون
ج) پروتون
د) الکترون یا نوترون
   9 – تعداد پروتون های اتم با تعداد .........برابر است

الف) الکترون ها
ب) نوترون ها
ج) الکترون ها و نوترون ها
د) مدارهای الکترونی
   10 – کدام ذره ی اتم بارالکتریکی ندارد؟

الف) پروتون
ب)‌الکترون
ج) پروتون و الکترون
د) نوترون
   11- مدل اتمی بور برای اتم نیتروژن با عدد اتمی 7 و عدد جرمی 14 کدام است؟

 
   12 – اگر x نماد شیمیایی یک عنصر باشد در a و b نمایانگر چیست؟

الف) a عدد اتمی و b عدد جرمی
ب) a عدد جرمی و b عدد اتمی
ج) a تعداد پروتون ها، b تعداد الکترون ها
د) a تعداد نوترون ها – b تعداد پروتون ها
   13 – کدام ذره ی اتم تعیین کننده ی نوع آن و خواص شیمیایی منحصر به فرد آن می باشد؟

الف) پروتون
ب) نوترون
ج) الکترون
د) الکترون و نوترون
   14 – نماد شیمیایی کدام عنصر با توجه به نام لاتین آن درست نوشته شده است؟

الف)ch <-- chlorine
ب) ph <-- phosphorus
ج) ca <-- carbon
د) He<-- Helium

15 – تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون ها در کدام اتم برابر 4 است؟


16 – تفاوت گزینه ی زیر نمی تواند نماد شیمیایی یک عنصر باشد؟
الف) A
ب) B
ج) AB
د) Aa

17- اگر عدد اتمی عنصری و عدد جرمی آن 2z+3 باشد، تعداد نوترون ها کدام است؟الف) Z
ب) 2z
ج)Z-3
د) Z+3

18- در اتم تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها به ترتیب کدام است؟
(کنکو تیزهوشان)

الف) 17-17-18
ب) 17-18-17
ج)35-35-18
د)35-18-35

19 – با توجه به جدول کدام مقایسه ی زیر درست است؟ (کنکور تیزهوشان)

ذره الکترون پروتون نوترون
بار q1 q2 q3
جرم m1 m2 m3

 

الف) q2=-q1
ب) m3=m2-m1
ج) q2=q3+q1
د)‌ m2=m1

20 – به چه ذراتی ایزوتوپ گفته می شود. به ذراتی که .......(شهریور81)
الف) در تعداد الکترون و پروتون با یکدیگر فرق دارند
ب) در تعداد پروتون با یکدیگر فرق دارند
ج) در تعداد الکترون و نوترون با یکدیگر فرق دارند
د) در تعداد نوترون با یکدیگر فرق دارند
 

21 – ایزوتوپ از ایزوتوپ سبکتر است ، زیرا : (خرداد 81)

الف) تعداد پروتون ها و الکتروهایش بیشتر است
ب) تعداد الکترون هایش بیشتر است
ج) تعداد نوتروهایش کمتر است
د) تعداد پروتون هایش کمتر است
   22 - در کدام گزینه ایزوتوپ های یک عنصر وجود دارد؟

 

   23 – فراوان ترین و کمیاب ترین ایزوتوپ اکسیژن به ترتیب کدام است؟

 

   24 - چند نوترون دارد؟

الف) 8
ب) 10
ج) 18
د) 26
   25 – کدام عنصر زیر نافلز بوده و در دمای معمولی(اتاق) مایع است؟

الف) Hg
ب)Ag
ج)B
د)Br2
   26 – ایزوتوپ های یک عنصر در کدام مورد زیر ممکن است با هم تفاوت داشته باشند؟

الف)‌خواص شیمیایی
ب) خواص فیزیکی
ج) خواص فیزیکی وابسته به جرم
د) خواص فیزیکی و شیمیایی
   27 – انرژی هسته ای از کدام یک از مواد زیر منشاء می گیرد؟

الف) نوترون
ب) پروتون
ج) الکترون
د) پروتون و الکترون
   28 – هسته ی کدام عنصر ناپایدار است؟

 

   29 – کدام یک از موارد زیر از بقیه برای موجودات زنده خطرناک تر است؟

الف) پلوتونیم
ب) اورانیم
ج) رادیم
د) پلونیم
   30 – از موارد پرتوزا در کدام یک از موارد زیر استفاده نمی شود؟

الف) پزشکی هسته ای
ب) کشاورزی
ج) صنعت
د) تولید سوخت های فسیلی
   31 – برسیلوس کدام عنصر را کشف کرده است؟

الف) سریم و توریم
ب) سلیسیم و باریم
ج) سریم و رادیم
د) توریم و رادیم
   32 – اتمی که تعداد نوترون های آن بیش از 5/1 برابر پروتون های آن باشد، چه نوع باری دارد؟

الف) مثبت
ب) منفی
ج) هیچ باری ندارد( خنثی است)
د)هم مثبت و هم منفی
   33 – فرایند شکافت هسته ای به کدام منظور صورت می گیرد؟

الف) رسیدن به انرژی بیشتر
ب) پایدار شدن هسته ی ناپایدار
ج) جذب نوترون بیشتر
د) آزاد سازی نوترون
   34 – امروزه از انرژی هسته ای بیشتر در چه بخشی استفاده می شود؟

الف)‌بمب های هسته ای
ب) پزشکی هسته ای
ج) تولید انرژی الکتریکی
د) صنعت و کشاورزی

35 – سوخت بیشتر نیروگاه های هسته ای کدام است؟

36 – منظور از تبدیل بمب به راکتور کدام است؟ روش خاصی برای ........
الف) تولید انرژی بیشتر
ب) کنترل آزاد شده
ج) تبدیل انرژی هسته ای به انرژی الکتریکی
د) خنثی کردن بمب

پاسخ تشریحی سؤالات فصل اول

1.الف - تامسون در مورد ساختار اتم اظهار داشت : الکترون ها (با بار منفی ) مانند کشمش های درون یک کیک کشمشی در میان خمیری از بار مثبت پراکنده شده اند.

2. ج – از دیگر شباهت های آن دو می توان به موارد زیر اشاره کرد: کروی بودن، وجود بارهای مثبت ومنفی، ذره ای بودن الکترون

3 . ب – هر دو حرکت الکترون ها در اطراف هسته اشاره کردند . اما «نیلزبور» نوع (مسیر حرکت الکترونها را مشخص کرد . ولی رادرفورد به حرکت الکترون ها اشاره کرد بدون تعیین مسیر حرکت آنها

4.د – از دیگر موارد تفاوت آن دو می توان به تمرکز جرم درهسته ( رادرفورد) اشاره کرد. رادرفورد برای الکترون ها مداری در نظر نگرفت. این نظریه مربوط به نیلز بور است.

5. د – رادرفورد برای الکترون ها مداری در نظر نگرفت، این نظریه مربوط به نیلزبور است.

6. ب –

7. ب – سنگین ذره ی اتم نوترون است که تقریباً معادل 2000 الکترون جرم دارد . و سبک ترین ذره هم الکترون است. جرم پروتون هم حدود 1837 برابر الکترون است.

8. الف – هر الکترون دارای بار الکتریکی منفی برابر با بار الکتریکی مثبت پروتون می باشد. ولی نوترون فاقد بار الکتریکی است.

9. الف – در اتم تعداد پروتون های (مثبت) با تعداد الکترون های (منفی) برابر است. پس اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است. ولی تعداد نوترون ها می تواند معادل آنها یا بیشتر باشد. (هیدروژن نوترون ندارد، به این ایزوتوپ هیدروژن پروتیم می گویند)

10 . د

11. ب

12. ب - a - عدد جرمی (تعداد نوترون ها + تعداد پروتون ها)
b- عدد اتمی (تعداد پروتون ها)

13. الف

14. د

15. ب
30=26-56--->تعداد نوترون
4=26-30

16 . ج
نماد شیمیایی یک حرفی و یا دو حرفی است. اگر یک حرفی باشد حتماً از حرف بزرگ استفاده می شود و اگر دو حرفی باشد حتماً حرف اول را بزرگ و حرف دوم را حرف کوچک می نویسند.

17 – د
2z+3-z=z+3

18 – الف- اتم به تعداد پروتون ها (عدد اتمی) الکترون دارد. نوترون ها مساوی است با عدد جرمی منهای عدد اتمی ، تعداد نوترون ها 18=17-35

19 – الف - بارالکتریکی پروتون و الکترون برابر اما مخالف هم هستند( پروتون مثبت و الکترون منفی است)

20 – د – ایزوتوپ فقط در تعداد نوترون با هم تفاوت دارند و این عامل روی عدد جرمی تأثیر گذاشته ( چون عدد جرمی حاصل مجموع پروتون ها و نوترون هاست) و آن را در ایزوتوپ های یک عنصر نامساوی می کند. اما تعداد پروتون ها و الکترون های ایزوتوپ یک عنصر مساوی است و به همین دلیل ایزوتوپ ها از نظر خواص شیمیایی یکسان هستند.

21. ج

22 . الف – ایزوتوپ ها باید دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی غیریکسان باشند

23. الف
24. ب – 10=8-18

25. د – برم (Br2) نافلز و مایع است. البته جیوه (Hg) هم مایع است. اما این عنصر یک فلز است.

26. ج – به دلیل اختلاف در تعداد نوترون ها و از طرفی زیاد بودن جرم نوترون در بعضی از خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوتند. اما از نظر خواص شیمیایی تفاوت ندارند.

27. الف – زمانی که تعداد نوترون بیش از 5/1 برابر پروتون های هسته باشد. هسته ناپایدار است و در صورت شکستن هسته چند نوترون به همراه مقدار زیاد انرژی( گرما) آزاد می شود که برای به جوش آوردن آب و تولید بخار از این گرما استفاده می شود.

28 . الف – هسته ای که تعداد نوترون آن بیش از 5/1 برابر پروتون آن باشد.
16-6=10 نوترون
9=1/5×6
10>6×5/1

29. الف – (pu) پلوتونیم سمی ترین و خطرناکترین ماده برای موجودات زنده است.

30. د

31 . الف – این دانشمند حدود 200 سال پیش چهار عنصر را کشف کرد سریم وتوریم در ساختار توری گاز و سیلیسیم و سلنیم در تولید سلول های خورشیدی کاربرد دارد.

32. ج – تعداد نوترون ها به دلیل بی بار بودن تأثیری در بار الکتریکی اتم ندارد. اما به دلیل جرم زیاد اتم را سنگین می کنند.

33. ب – هسته ی ناپایدار برای رسیدن به پایداری متلاشی می شود که به آن شکافت هسته ای گفته می شود.

34. ج – بیشتر کشورهای جهان از انرژی هسته ای برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند

35 . الف - پلوتونیم حاصل متلاشی شدن هسته ی اورانیم است.

36. ب – امروزه دانشمندان سعی دارند انرژی هسته ای رااز روشی متفاوت با روش شکافت هسته ای (مثل اورانیم) به دست آورند. این روش هم جوشی هسته ای نام دارد. در این روش به جای اورانیم از هیدروژن استفاده می شود. اما هنوز نتوانسته اند روشی برای تبدیل بمب به راکتور یا کنترل انرژی آزاد شده در این واکنش هسته ای به دست آورند.

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

المپیاد علوم تجربی سال لول راهنمایی  

سؤالات المپیاد 1386   باسمه تعالی  1)کدام گزینه درباره « علم » صحیح تر است؟ الف) علم مختص دانشمندان است.               ب) علم مختص دانشجویان است. ج) علم مجموعه ای از واقعیت هاست.            د) علم همیشه در راه کارهای درست به کار می رود. 

 

2) کدام یک از رشته های زیر مربوط به «نیرو و انرژی» می باشد؟ الف) فیزیک      ب) شیمی                    ج) زمین شناسی                 د) زیست شناسی   

3) کدام نظریه مربوط به نظریه دالتون نمی باشد؟ الف) اتم ها را می توان شکست و به اتم های دیگر تبدیل کرد. ب) اتم ها را می توان با یکدیگر پیوند داد و ترکیب ها را به وجود آورد. ج) اتم ها را نمی توان به وجود آورد. د) اتم ها را نمی توان از بین برد.   

4) کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟ الف) آب                     ب) الکل                    ج) اکسیژن                        د) کربن دی اکسید

5) دو مولکول آب از چند اتم تشکیل شده است؟ الف) 2                       ب)4     ج) 6                                 د) 8 

6) در ذرات سازنده آب کدام حرکت می تواند وجود داشته باشد؟ الف) انتقالی              ب) چرخشی              ج) ارتعاشی                       د) هر سه مورد 

7) به کمک یک دماسنج پزشکی می خواهیم نقطه جوش آب را اندازه بگیریم آیا این کار امکان دارد؟ الف) امکان دارد.                                                   ب) امکان ندارد. ج) امکان دارد ولی مشکل است.                             د) هر سه مورد می تواند درست باشد. 

8) در چه دمایی م+ولکول های آب بیشترین فشردگی را دارد؟ الف) c◦ا۴                 ب) c◦اصفر                ج) c◦ا۱۰۰                          د) c◦ا۱۵ 

9) کدام مورد از قانون انبساط و انقباض پیروی نمی کند؟ الف) آهن                  ب) شیشه                ج) طلا                               د) لاستیک 

10) در کدام وسیله زیر از دماپا (ترموستات) استفاده نمی شود؟ الف) اتو برقی               ب) رادیو برقی              ج) پلوپز برقی                      د) سماور برقی

  11) حجم های مساوی از چند ماده را به یک اندازه گرم کرده ایم؛ انبساط در کدام مورد بیشتر است؟ الف) سرب                  ب) گوگرد                     ج) کربن                             د) فسفر سرخ

12) در کدام گروه نقطه ذوب و نقطه انجماد برابر است؟ الف) آهن - شیشه - مس                                   ب) یخ - کره - آهن ج ) آهن - مس- یخ                                             د) قیر- مس - یخ

13) ccا۱۰۰ الکل را روی ccا۲۰۰ آب ریخته و نقطه انجماد آب را اندازه گیری می کنیم ؛ کدام جواب می تواند درست باشد ؟ الف) c◦ا۱۵-                ب) c◦ صفر                  ج) c◦ا۱۰۰                         د) c◦ا۲۰۰   14) افزایش دما باعث می گردد که سرعت تبخیر مایعات افزایش یابد؛ علت آن چیست ؟ الف) ربایش مولکول های بیشتر می شود. ب‌) سرعت مولکول های بیشتر می شود. ج) فاصله مولکول های کمتر می شود. د) هر سه مورد دخالت دارد. 

15) می دانید که عوامل زیادی در سرعت تبخیر مایعات دخالت دارند.کدام گزینه سرعت تبخیر را کم می کنند ؟ الف) مساحت زیاد - رطوبت هوا کم - باد کم ب) رطوبت هوا کم- باد زیاد - مساحت کم ج) رطوبت هوا زیاد- مساحت کم - باد کم د) باد زیاد- رطوبت هوا زیاد - مساحت زیاد

16 ) اگر همیشه آب راتقطیر کنیم و بعد مصرف کنیم؛ این کار ..................... . الف) مفید است چون مواد معدنی آن زیاد می شود. ب) مضر است چون مواد معدنی آن کم می شود. ج) مفید است چون مواد معدنی آن کم می شود. د) مضر است چون مواد معدنی آن زیاد می شود.

17) در بسیاری از مناطق ایران برای خنک کردن هوا از کولر آبی استفاده می شود در کولر از کدام گزینه استفاده می شود؟ الف) ذوب                      ب) انجماد                          ج) تبخیر                          د) تصعید

   18) در فصل تابستان در شهرهای شمالی ایران احساس خفگی و گرما می  کنیم .چرا؟ الف) کند بودن سرعت تبخیر                                    ب) تبخیر نشدن عرق روی پوست ج) شرجی بودن هوا                                              د) هر سه مورد

19) کدام گروه گرماده می باشند؟ الف) انجماد آب - تشکیل باران - تشکیل برفک در یخچال ب‌) انجماد آب - تبخیر باران - ذوب برفک در یخچال ج) تبخیر آب - تشکیل باران - تشکیل برفک در یخچال د) تبخیر آب- تبخیر باران - ذوب برفک در یخچال 

20) کدام نمودار نشانگر ماده مخلوط می باشد؟ الف)            ب)                       ج)                 د) 

21) کدام یک از مخلوطهای زیر را محلول می گویند؟ ماسه الکل آب الکل آب نمک خوارکی ماسه نمک خوراکی                                             الف) 1و3                      ب) 2و3                            ج) 3 و4                          د) 1 و4

  22) ماده ای که تنها از یک جزء ساخته شده است................. الف) به دو گروه فلز و نافلز تقسیم می شود. ب) به دو گروه مخلوط همگن و مخلوط ناهمگن تقسیم می شود. ج) به دو گروه عنصر و ترکیب تقسیم می شود. د) به دو گروه ترکیب فلزی و ترکیب نافلزی تقسیم می شود.

23) کدام گزینه آلیاژ می باشد؟ الف) نمک + آب                                                        ب) مس + آهن ج) اکسیژن + ئیدروژن                                                د) گوگرد + آهن

24) طلای 16 عیار چه کسری از طلای خالص را دارد؟ الف)                         ب)                            ج)                            د)

25) ماده ای هستم: مایع و سمی ؛ آتش نمی گیرم و در خشک شویی کاربری دارم. نام من چیست؟ الف) تتراکلرواتان               ب) تینر                     ج) استون                          د) پلوتونیم 

26) در دمای c◦ا20 چند گرم آهک در ccا10 می تواند حل شود؟ الف)13/0                       ب) 013/0                  ج) 0013/0                         د) 00013/0 

27) گاهی اوقات ماهی های قرمز در تنگ شیشه ای برای تنفس به سطح آب می آیند. علت چیست؟ الف) زیاد بودن اکسیژن آب به علت گرمای زیاد آب ب) زیاد بودن ئیـدروژن آب به علت گرمای کم آب ج) کم بودن اکسـیژن آب به علت گرمـای زیاد آب د) کم بودن ئیـدروژن آب به علت گرمــای کم آب 

28) برای استخراج نمک خوراکی ، آب دریاچه ارومیه را در استخرها ریخته، تا آب بخار شده و نمک خوراکی به دست آید؛ به این روش استخراج چه می گویند؟ الف) تبخیر                 ب) تصعید                     ج) تقطیر                              د) تبلور

29) جسمی که kgا۲ جرم دارد در ارتفاع cmا۲۰۰ سطح زمین قرار دارد انرژی آن چند ژول است؟ الف) 4000                  ب) 400                        ج) 40                                 د) 4 

30) اگر شخصی در کره ماه 50 نیوتن وزن داشته باشد جرم شخص در کره زمین چند کیلوگرم است؟ الف) kgا۵۰                 ب) kgا۵                       ج) kgا۳۰۰                           د)30اkg  

31) شخصی مسافت 60 متر را در یک دقیقه طی می کند سرعت چند متر بر ثانیه است؟ الف) m/sا۱                 ب) m/sا۶۰                    ج) m/sا۶                              د) m/sا۱۰

32) عقربه قطب نما همیشه در مسیر خاصی می ایستد. در این پدیده از کدام خاصیت زمین استفاده می شود؟ الف) الکتریکی              ب) مغناطیسی              ج) گرانشی                         د) اصطکاک 

33) سرعت یک خودرو ، در مراحل مختلف ثبت شده است. در کدام مرحله شتاب برابر صفر است؟                 الف) از A تا B                ب) از B تا C                     ج) از C تا D                         د) از D تا E   34) 34)بین دو نقطه A و B را با مسیرهای مختلف و اندازه های متفاوت طی کرده ایم .کدام می تواند «جا به جایی » باشد؟ الف) mmا۱۶۰۰۰           ب) cmا۱۵۰۰                    ج) mmا۱۴۰۰۰                     د) cmا۱۳۰۰۰  

35) بلندترین مسافت چرخه آب در کجاست؟ الف) در مناطق استوایی                                        ب) در مناطق کویری ج) در مناطق جنگلی                                             د) در مناطق قطبی   36) کدام یک از 36)گزینه های زیر میزان شوری آب های نقاط مختلف کره زمین را از کم به زیاد نشان می دهد؟ الف) قطب شمال - قطب جنوب - استوا                         ب) قطب جنوب - قطب شمال - استوا ج) استوا- قطب شمال - قطب جنوب                             د) قطب شمال - استوا- قطب جنوب 

37) کدام ویژگی مشترک است که براساس آن می توان تیم های فوتبال را طبقه بندی کرد؟ الف) سن                  ب) قد                      ج) مهارت حمل توپ                    د) وزن

  38) کدام جانوران هنگام راه رفتن سرعت کمتری دارند؟ الف) جانورانی که فاصله دست ها با پاها بیشتر باشد. ب) جانورانی که فاصله دست ها با پاها کمتر باشد. ج) جانورانی که فاصله دست ها و پاهای آنان از یکدیگر دورترباشد. د) جانورانی که دست ها و پاهای آنان به یکدیگر نزدیک تر باشد. 

39) کدام گروه منطقی تنظیم نشده است؟ الف) سمندر - آفتاب پرست                                    ب) سنجاقک - عقرب ج) توتیا - خیاردریایی                                             د) عروس دریایی - مرجان  

40) کدامیک دگردیسی کامل دارد؟ الف) ملخ                     ب) کرم                         ج) هزارپا                           د) پروانه  

41) کدام گزینه به کمک ریزوئید ، آب و مواد معدنی را از زمین جذب می کند؟ الف) سرخس ها           ب) خزه ها                    ج) بازدانه ها                      د) پروانه 

42) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟ الف) ریشه                   ب) گل                          ج) ساقه                           د) برگ 

43) چرا در گیاهان بیابانی برگ به تیغ تبدیل شده است؟ الف) برای دفاع از خود                                         ب) برای جلوگیری از تبخیر آب ج) برای زیبایی                                                  د) برای کار غذاسازی 

44) ذرت مربوط به کدام یک از گروه های گیاهان می باشد. الف) نهان دانه ها           ب) بازدانه ها                ج) سرخس ها                     د) خزه ها

  45) در کدام گزینه، رابطه همزیستی وجود دارد؟ 1. کفشدوزک و شته 2. دلقک ماهی و شقایق دریایی 3. پشه و انسان 4. پرنده و کرم خاکی الف)1                         ب) 2                             ج) 1 و2                              د) همه موارد

46) دندان نیش کدام جانور خیلی کوچک است؟ ( در مقایسه با جثه جاندار) الف) شیر                   ب) گربه                          ج) انسان                            د) گاو

  47) حلزون در کدام گروه جانوری قرار دارد؟ الف) سخت پوستان            ب) خارتنان                  ج) خزندگان                      د) نرم تنان

  48) امروزه اساس طبقه بندی گیاهان داشتن و یا نداشتن کدام قسمت می باشد؟ الف) گل                      ب) میوه                        ج) آوند                               د) دانه 

49) کدام ویژگی ها مربوط به تک لپه ها می باشند؟ الف) اجزای گل مضربی از( 3 ) رگ برگ موازی          ب) اجزای گل مضربی از ( 3 ) رگ برگ  غیرموازی ج) اجزای گل مضربی از ( 2 ) رگ برگ  موازی           د) اجزای گل مضربی از ( 3 ) رگ برگ  غیرموازی

50) در باره آوند چوبی و آوند آبکش کدام گزینه درست می باشد؟ الف) هردو شیره خام را وارد برگ می کنند.              ب) هر دو شیره پرورده را از برگ خارج می کند. ج) آوند چوبی شیره خام را وارد برگ می کند.            د) آوند آبکش شیره پرورده را وارد برگ می کند.     

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
المپیاد علوم تجربی سال دوم راهنمایی
 

سؤالات المپیاد 1386   باسمه تعالی

1) کدام مورد با بقیه فرق می کند؟ الف) تجزیه آب                  ب) تبخیر آب                     ج) انجماد آب               د) جوشیدن آب 

2) وقتی با یک نی در آب آهک بدمید رسوب سفید رنگی تشکیل می شود. نام شیمیائی رسوب چیست؟ الف) کلسیم سولفات       ب) سدیم سولفات            ج) سدیم کربنات           د) کلسیم کربنات

3) کدام یک از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می کند ؟ الف) نگهداری بعضی از داروها در شیشه های قهوه ای ب) نگهداری نفتالین در شیشه های در بسته ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال د) خشک کردن لباس خیس در باد

4) کدام تغییر شیمیایی مضر می باشد؟ الف) پختن غذا            ب) تجزیه آب           ج) انفجار مواد منفجره          د) اکسید شدن پنجره آهنی

5) آزمایش زیر با مقادیر داده شده انجام گرفته است. اگر بعد از آزمایش 8/0 گرم گوگرد دست نخورده باقی بماند؛ با استفاده از «قانون پایستگی ماده» مقدار گوگرد اولیه چند گرم           می باشد؟   الف) 4                         ب) 4/2                              ج) 2/3                            د) 3/2 

6) کدام تغییرات زیر گرماده می باشند؟ الف) تشکیل باران – تبخیر آب – آب شدن یخ ب) انجماد آب - تشکیل باران – تشکیل برفک در یخچال ج) تشکیل برفک در یخچال - آب شدن یخ - انجماد آب د) تشکیل باران - آب شدن یخ - تشکیل برفک در یخچال 

7) طرف دوم معادله شیمیایی زیر شامل کدام گزینه می باشد؟ ………………   <-------------   3H۲  ا+ N۲                                                 مولکولهای هیدروژن      مولکول نیتروژن                الف) دی اکسید نیتروژن            ب) آب اکسیژنه           ج) آمونیاک               د) جوش شیرین   

8) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟ الف) چشم گربه                     ب) آینه                       ج) ستاره                 د) سیاره

9) وقتی به دیوار سفید نگاه می کنیم، تصویر خودمان را در دیوار نمی بینیم . علت چیست؟ الف) باز تاب منظم نور             ب) باز تاب نامنظم نور          ج) شکست نور            د) جذب نور

  10) در پیرابین از کدام استفاده می شود؟ الف) آینه تخت             ب) آینه محدب                 ج) آینه مقعر               د)موارد الف و ب صحیح است

11) در کدامین وسایل زیر کانون تشکیل می شود؟                    الف) 1و4                       ب) 1و3                           ج) 2و3                            د) 2و4 

  2) با کمک کدام وسایل می توان پدیده شکست نور را نشان داد؟                          الف) 2 و 3        

            ب) 1و 2                          ج) 1 و2 و 3                    د) همه موارد 

  13) در دو طرف طیف نور سفید چه رنگ هایی وجود دارد؟ الف) سرخ - نیلی           ب) بنفش - زرد                ج) بنفش - نیلی             د) بنفش - سرخ

  14) از عینک های با عدسی واگرا در کدام بیماری چشمی استفاده می شود؟ الف) پیر چشمی           ب) دور بینی                    ج) نزدیک بینی                د) آستیگماتیسم 

  15) یک نوسانگر در یک دقیقه 120 بار حرکت رفت و برگشت دارد. دوره آن را محاسبه کنید. الف) 2 ثانیه                  ب) 5/0 ثانیه                    ج) 120 ثانیه                   د) 1 ثانیه

  16) در شکل مقابل طول موج چقدر می باشد؟ الف) cmا4                   ب) cmا8                           ج) cmا2                         د) cmا1

  17) در یک نوسانگر سرعت امواج s/اmا5 = V و دوره آن s ا2/0ا = T می باشد مقدار طول موج ?= را محاسبه کنید. الف) mا5                     ب) mا20                           ج) mا1                          د) mا25   18) جسمی مطابق شکل که اندازه آن cmا3 است و در فاصله cmا5 آینه تخت قرار گرفته است فاصله تصویر تا جسم برابر................ الف) cmا5                   ب) cmا10                      ج) cmا15                         د) cmا5/2

19) کدام گروه جزء امواج مکانیکی می باشد؟ الف) فرا صوت – فروصوت                              ب) فرا صوت - نور ج) نور - امواج رادیویی                                 د) فروصوت - امواج رادیویی 

20) کمترین طول موج و بیشترین بسامد به ترتیب شامل کدام گزینه می باشد؟ الف) موج رادیویی - موج رادیویی                   ب) گاما - موج رادیویی ج) موج رادیویی – گاما                                 د) گاما – گاما   21) اگر یک وزنه 400 گرمی را 20 سانتی متر بالا ببرید چند ژول انرژی مصرف می کنید؟ الف) 200                     ب) 8/0                           ج) 80                            د) 8 

22) گرمای نهان سرب چند ژول می باشد؟ الف) 25000                 ب) 25                            ج) 12000                       د) 12

  23) چگالی کدام گزینه بیشتر می باشد؟ الف) یخ                      ب) مس                         ج) جیوه                          د) طلا

  24) در کدام گزینه گرما به روش همرفتی منتقل می شود؟   هوای گرم هوای گرم هوای سرد هوای گرم هوای سرد هوای سرد هوای گرم هوای سرد «4»                       «3»                          «2»                     «1»   الف) 1                       ب) 2                             ج) 3                               د) 4 

25) شمع اتومبیل در کدام مرحله مورد استفاده قرار می گیرد؟ الف) مرحله مکش                              ب) مرحله فشرده شدن ج) مرحله آتش گرفتن                          د) مرحله خروج دود

26) کدام گروه کانی می باشد؟ الف) سنگ کلیه – الماس          ب) استخوان – شکر            ج) مروارید – شیشه            د) طلا – گچ 

27) شکل روبه رو نشانگر کدام کانی می باشد؟     الف) نمک خوراکی                  ب) ژیپس                       ج) کوارتز                     د) فلدسپات

28) کدام کانی با بقیه تفاوت دارد؟ الف) کوارتز                        ب) فلد سپات                ج) کانی های رسی            د) میکا  

29) ویژگی های زغال سنگ مرغوب تردرکدام گروه است؟ الف) کربن کم – مواد فرارزیاد – آب کم                          ب) کربن زیاد – مواد فرارکم – آب کم ج) کربن زیاد – مواد فرارزیاد – آب زیاد                           د) کربن زیاد – مواد فرار زیاد – آب کم  

30) در کدام مناطق زیر مقدار خاک بیشتر می باشد؟ الف) شیب کم – آب و هوا گرم و مرطوب                      ب) شیب زیاد - آب و هوا گرم و مرطوب ج) شیب کم- آب و هوا سرد و خشک                          د) شیب زیاد - آب و هوا سرد و خشک 

31) ترکیب شیمیائی آن بیشتر از کربن و ئیدروژن می باشد؟ الف) نفت                      ب) خاک                           ج) سنگ                        د) هر سه مورد 

32) کدام سنگ با بقیه متفاوت است؟ الف) مرمر                     ب) ماسه سنگ                  ج) کوارتزیت                    د)گنیس 

33) در کدام بخش از دستگاه گوارش آنزیم ترشح نمی شود ؟ الف) معده                     ب) دوازدهه                        ج) دهان                        د) مری

  34) کدام ویژگی مربوط به سلول های گیاهی می باشد؟ الف) میتوکندری دارند – واکوئول بزرگ ندارند.                 ب) میتوکندری دارند - واکوئول بزرگ دارند. ج) میتوکندری ندارند - واکوئول بزرگ دارند.                     د) میتوکندری ندارند - واکوئول کوچک دارند. 

35) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟ الف) گلوکز                   ب) آمینو اسید                     ج) نشاسته                    د) سلولز

36) تجزیه مواد غذایی در درون سلولها به عهده کدام عامل می باشد؟ الف) ریبوزوم                ب) جسم گلژی                    ج) لیزوزوم                       د) میتوکندری

  37 ) کدام گزینه مستقیماً برای سلولهای بدن قابل استفاده نمی باشد ؟ الف) سلولز                 ب) نشاسته                        ج) پروتئین                       د) هر سه مورد

  38) برای شناسایی2میلی لیتر پروتئین از چه موادی و به چه مقدار استفاده می کنند؟ الف) 25 قطره الکل و 25 قطره مس سولفات ب) 2 قطره ئیدر اکسید سدیم و 2 قطره مس سولفات ج)25 قطره ئیدر اکسید سدیم و 25 قطره مس سولفات د) 2قطره محلول ید و 2 قطره مس سولفات

  39) بیماری بری بری در اثر کمبود کدام ویتامین است؟ الف) A                       ب)C                               ج) D                                   د) B

   40) کدام ویتامین قوه بینایی را تقویت می کند؟ الف) A                       ب)C                               ج) D                                   د)

   41) کدام گروه از ویتامین ها در بدن انسان ساخته می شود؟ الف) D – K -B             ب) C – B - K                    ج) A – K – D                        د)B – D - A

 

42) شخصی دچار بیماری «کم خونی» می با شد با خوردن کدام یک از مواد زیر به احتمال زیاد بیماری شخص بر طرف می شود ؟ الف) ید                      ب) آهن                          ج) سدیم                             د)کلسیم 

43) مقدار انرژی لازم در شبانه روز برای دخترها و پسرها در کدام «دوره سنی»به هم نزدیکتر است؟ الف) 9تا12 سال         ب) 12 تا 15 سال            ج) 15 تا 18 سال           د) هر سه مورد درست است.

  44) در «هرم راهنمای غذایی » در بالای گروه نان و غلات کدام غذایی بیشتر وجود دارد. الف) گوشت               ب) میوه                        ج) سبزی                             د) سبزی و میوه

  45) کدام گروه به صورت منطقی طبقه بندی شده است ؟ الف) کربوهیدارت – نمک ها - آب                        ب) کر بو هیدرات – ویتامین – نمک ها ج) پروتئین – لیپید – ویتامین                              د) آب – نمک ها – ویتامین ها 

46) کدام عضو دستگاه گوارش عمل «جذب آب» را به عهده دارد ؟ الف) روده بزرگ              ب) دهان                       ج) معده                            د) مری

  47) بیشترین «عمل جذب» در کدام عضو دستگاه گوارشی صورت می گیرد ؟ الف) معده                     ب) روده باریک               ج) روده بزرگ                      د) پُرز

48) اگر مقدار قند مصرف شده خیلی زیاد باشد در بدن به .................. تبدیل می شود. الف) کربوهیدرات            ب) پروتئین                    ج) لیپید                            د) نشاسته

  49) برای گوارش پروتئین ها کدام مورد زیر لازم است؟ الف) آب                        ب) پپسین                   ج) هیدروکلریک اسید           د) هر سه مورد

50) کدام قند به آسانی مورد استفاده سلول های بدن می باشد؟ الف) قند معمولی           ب) قند میوه                 ج) قند نان                          د) قند شیر  

سازمان آموزش و پرورش استان قم

/ کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی عمومی / طراحی و اجرا : مؤسسه فناوری اطلاعات کاشف      

نوشته شده در جمعه نهم دی 1390ساعت 18:35 توسط محسن رحیمی | نظرات
 
المپیاد علوم تجربی سال لول راهنمایی
 

سؤالات المپیاد 1386   باسمه تعالی  1)کدام گزینه درباره « علم » صحیح تر است؟ الف) علم مختص دانشمندان است.               ب) علم مختص دانشجویان است. ج) علم مجموعه ای از واقعیت هاست.            د) علم همیشه در راه کارهای درست به کار می رود. 

 

2) کدام یک از رشته های زیر مربوط به «نیرو و انرژی» می باشد؟ الف) فیزیک      ب) شیمی                    ج) زمین شناسی                 د) زیست شناسی   

3) کدام نظریه مربوط به نظریه دالتون نمی باشد؟ الف) اتم ها را می توان شکست و به اتم های دیگر تبدیل کرد. ب) اتم ها را می توان با یکدیگر پیوند داد و ترکیب ها را به وجود آورد. ج) اتم ها را نمی توان به وجود آورد. د) اتم ها را نمی توان از بین برد.   

4) کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟ الف) آب                     ب) الکل                    ج) اکسیژن                        د) کربن دی اکسید

5) دو مولکول آب از چند اتم تشکیل شده است؟ الف) 2                       ب)4     ج) 6                                 د) 8 

6) در ذرات سازنده آب کدام حرکت می تواند وجود داشته باشد؟ الف) انتقالی              ب) چرخشی              ج) ارتعاشی                       د) هر سه مورد 

7) به کمک یک دماسنج پزشکی می خواهیم نقطه جوش آب را اندازه بگیریم آیا این کار امکان دارد؟ الف) امکان دارد.                                                   ب) امکان ندارد. ج) امکان دارد ولی مشکل است.                             د) هر سه مورد می تواند درست باشد. 

8) در چه دمایی م+ولکول های آب بیشترین فشردگی را دارد؟ الف) c◦ا۴                 ب) c◦اصفر                ج) c◦ا۱۰۰                          د) c◦ا۱۵ 

9) کدام مورد از قانون انبساط و انقباض پیروی نمی کند؟ الف) آهن                  ب) شیشه                ج) طلا                               د) لاستیک 

10) در کدام وسیله زیر از دماپا (ترموستات) استفاده نمی شود؟ الف) اتو برقی               ب) رادیو برقی              ج) پلوپز برقی                      د) سماور برقی

  11) حجم های مساوی از چند ماده را به یک اندازه گرم کرده ایم؛ انبساط در کدام مورد بیشتر است؟ الف) سرب                  ب) گوگرد                     ج) کربن                             د) فسفر سرخ

12) در کدام گروه نقطه ذوب و نقطه انجماد برابر است؟ الف) آهن - شیشه - مس                                   ب) یخ - کره - آهن ج ) آهن - مس- یخ                                             د) قیر- مس - یخ

13) ccا۱۰۰ الکل را روی ccا۲۰۰ آب ریخته و نقطه انجماد آب را اندازه گیری می کنیم ؛ کدام جواب می تواند درست باشد ؟ الف) c◦ا۱۵-                ب) c◦ صفر                  ج) c◦ا۱۰۰                         د) c◦ا۲۰۰   14) افزایش دما باعث می گردد که سرعت تبخیر مایعات افزایش یابد؛ علت آن چیست ؟ الف) ربایش مولکول های بیشتر می شود. ب‌) سرعت مولکول های بیشتر می شود. ج) فاصله مولکول های کمتر می شود. د) هر سه مورد دخالت دارد. 

15) می دانید که عوامل زیادی در سرعت تبخیر مایعات دخالت دارند.کدام گزینه سرعت تبخیر را کم می کنند ؟ الف) مساحت زیاد - رطوبت هوا کم - باد کم ب) رطوبت هوا کم- باد زیاد - مساحت کم ج) رطوبت هوا زیاد- مساحت کم - باد کم د) باد زیاد- رطوبت هوا زیاد - مساحت زیاد

16 ) اگر همیشه آب راتقطیر کنیم و بعد مصرف کنیم؛ این کار ..................... . الف) مفید است چون مواد معدنی آن زیاد می شود. ب) مضر است چون مواد معدنی آن کم می شود. ج) مفید است چون مواد معدنی آن کم می شود. د) مضر است چون مواد معدنی آن زیاد می شود.

17) در بسیاری از مناطق ایران برای خنک کردن هوا از کولر آبی استفاده می شود در کولر از کدام گزینه استفاده می شود؟ الف) ذوب                      ب) انجماد                          ج) تبخیر                          د) تصعید

   18) در فصل تابستان در شهرهای شمالی ایران احساس خفگی و گرما می  کنیم .چرا؟ الف) کند بودن سرعت تبخیر                                    ب) تبخیر نشدن عرق روی پوست ج) شرجی بودن هوا                                              د) هر سه مورد

19) کدام گروه گرماده می باشند؟ الف) انجماد آب - تشکیل باران - تشکیل برفک در یخچال ب‌) انجماد آب - تبخیر باران - ذوب برفک در یخچال ج) تبخیر آب - تشکیل باران - تشکیل برفک در یخچال د) تبخیر آب- تبخیر باران - ذوب برفک در یخچال 

20) کدام نمودار نشانگر ماده مخلوط می باشد؟ الف)            ب)                       ج)                 د) 

21) کدام یک از مخلوطهای زیر را محلول می گویند؟ ماسه الکل آب الکل آب نمک خوارکی ماسه نمک خوراکی                                             الف) 1و3                      ب) 2و3                            ج) 3 و4                          د) 1 و4

  22) ماده ای که تنها از یک جزء ساخته شده است................. الف) به دو گروه فلز و نافلز تقسیم می شود. ب) به دو گروه مخلوط همگن و مخلوط ناهمگن تقسیم می شود. ج) به دو گروه عنصر و ترکیب تقسیم می شود. د) به دو گروه ترکیب فلزی و ترکیب نافلزی تقسیم می شود.

23) کدام گزینه آلیاژ می باشد؟ الف) نمک + آب                                                        ب) مس + آهن ج) اکسیژن + ئیدروژن                                                د) گوگرد + آهن

24) طلای 16 عیار چه کسری از طلای خالص را دارد؟ الف)                         ب)                            ج)                            د)

25) ماده ای هستم: مایع و سمی ؛ آتش نمی گیرم و در خشک شویی کاربری دارم. نام من چیست؟ الف) تتراکلرواتان               ب) تینر                     ج) استون                          د) پلوتونیم 

26) در دمای c◦ا20 چند گرم آهک در ccا10 می تواند حل شود؟ الف)13/0                       ب) 013/0                  ج) 0013/0                         د) 00013/0 

27) گاهی اوقات ماهی های قرمز در تنگ شیشه ای برای تنفس به سطح آب می آیند. علت چیست؟ الف) زیاد بودن اکسیژن آب به علت گرمای زیاد آب ب) زیاد بودن ئیـدروژن آب به علت گرمای کم آب ج) کم بودن اکسـیژن آب به علت گرمـای زیاد آب د) کم بودن ئیـدروژن آب به علت گرمــای کم آب 

28) برای استخراج نمک خوراکی ، آب دریاچه ارومیه را در استخرها ریخته، تا آب بخار شده و نمک خوراکی به دست آید؛ به این روش استخراج چه می گویند؟ الف) تبخیر                 ب) تصعید                     ج) تقطیر                              د) تبلور

29) جسمی که kgا۲ جرم دارد در ارتفاع cmا۲۰۰ سطح زمین قرار دارد انرژی آن چند ژول است؟ الف) 4000                  ب) 400                        ج) 40                                 د) 4 

30) اگر شخصی در کره ماه 50 نیوتن وزن داشته باشد جرم شخص در کره زمین چند کیلوگرم است؟ الف) kgا۵۰                 ب) kgا۵                       ج) kgا۳۰۰                           د)30اkg  

31) شخصی مسافت 60 متر را در یک دقیقه طی می کند سرعت چند متر بر ثانیه است؟ الف) m/sا۱                 ب) m/sا۶۰                    ج) m/sا۶                              د) m/sا۱۰

32) عقربه قطب نما همیشه در مسیر خاصی می ایستد. در این پدیده از کدام خاصیت زمین استفاده می شود؟ الف) الکتریکی              ب) مغناطیسی              ج) گرانشی                         د) اصطکاک 

33) سرعت یک خودرو ، در مراحل مختلف ثبت شده است. در کدام مرحله شتاب برابر صفر است؟                 الف) از A تا B                ب) از B تا C                     ج) از C تا D                         د) از D تا E   34) 34)بین دو نقطه A و B را با مسیرهای مختلف و اندازه های متفاوت طی کرده ایم .کدام می تواند «جا به جایی » باشد؟ الف) mmا۱۶۰۰۰           ب) cmا۱۵۰۰                    ج) mmا۱۴۰۰۰                     د) cmا۱۳۰۰۰  

35) بلندترین مسافت چرخه آب در کجاست؟ الف) در مناطق استوایی                                        ب) در مناطق کویری ج) در مناطق جنگلی                                             د) در مناطق قطبی   36) کدام یک از 36)گزینه های زیر میزان شوری آب های نقاط مختلف کره زمین را از کم به زیاد نشان می دهد؟ الف) قطب شمال - قطب جنوب - استوا                         ب) قطب جنوب - قطب شمال - استوا ج) استوا- قطب شمال - قطب جنوب                             د) قطب شمال - استوا- قطب جنوب 

37) کدام ویژگی مشترک است که براساس آن می توان تیم های فوتبال را طبقه بندی کرد؟ الف) سن                  ب) قد                      ج) مهارت حمل توپ                    د) وزن

  38) کدام جانوران هنگام راه رفتن سرعت کمتری دارند؟ الف) جانورانی که فاصله دست ها با پاها بیشتر باشد. ب) جانورانی که فاصله دست ها با پاها کمتر باشد. ج) جانورانی که فاصله دست ها و پاهای آنان از یکدیگر دورترباشد. د) جانورانی که دست ها و پاهای آنان به یکدیگر نزدیک تر باشد. 

39) کدام گروه منطقی تنظیم نشده است؟ الف) سمندر - آفتاب پرست                                    ب) سنجاقک - عقرب ج) توتیا - خیاردریایی                                             د) عروس دریایی - مرجان  

40) کدامیک دگردیسی کامل دارد؟ الف) ملخ                     ب) کرم                         ج) هزارپا                           د) پروانه  

41) کدام گزینه به کمک ریزوئید ، آب و مواد معدنی را از زمین جذب می کند؟ الف) سرخس ها           ب) خزه ها                    ج) بازدانه ها                      د) پروانه 

42) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟ الف) ریشه                   ب) گل                          ج) ساقه                           د) برگ 

43) چرا در گیاهان بیابانی برگ به تیغ تبدیل شده است؟ الف) برای دفاع از خود                                         ب) برای جلوگیری از تبخیر آب ج) برای زیبایی                                                  د) برای کار غذاسازی 

44) ذرت مربوط به کدام یک از گروه های گیاهان می باشد. الف) نهان دانه ها           ب) بازدانه ها                ج) سرخس ها                     د) خزه ها

  45) در کدام گزینه، رابطه همزیستی وجود دارد؟ 1. کفشدوزک و شته 2. دلقک ماهی و شقایق دریایی 3. پشه و انسان 4. پرنده و کرم خاکی الف)1                         ب) 2                             ج) 1 و2                              د) همه موارد

46) دندان نیش کدام جانور خیلی کوچک است؟ ( در مقایسه با جثه جاندار) الف) شیر                   ب) گربه                          ج) انسان                            د) گاو

  47) حلزون در کدام گروه جانوری قرار دارد؟ الف) سخت پوستان            ب) خارتنان                  ج) خزندگان                      د) نرم تنان

  48) امروزه اساس طبقه بندی گیاهان داشتن و یا نداشتن کدام قسمت می باشد؟ الف) گل                      ب) میوه                        ج) آوند                               د) دانه 

49) کدام ویژگی ها مربوط به تک لپه ها می باشند؟ الف) اجزای گل مضربی از( 3 ) رگ برگ موازی          ب) اجزای گل مضربی از ( 3 ) رگ برگ  غیرموازی ج) اجزای گل مضربی از ( 2 ) رگ برگ  موازی           د) اجزای گل مضربی از ( 3 ) رگ برگ  غیرموازی

50) در باره آوند چوبی و آوند آبکش کدام گزینه درست می باشد؟ الف) هردو شیره خام را وارد برگ می کنند.              ب) هر دو شیره پرورده را از برگ خارج می کند. ج) آوند چوبی شیره خام را وارد برگ می کند.            د) آوند آبکش شیره پرورده را وارد برگ می کند.     

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

 

 
 

سؤالات المپیاد 1386


باسمه تعالی

 


1)کدامیک از دانشمندان زیر، هسته را در قسمت مرکزی اتم می دانست؟
الف) تامسون                    ب) رادرفورد                  ج) نیلز بور                       د) ب و ج

 2) کدام گزینه در مورد عدد جرمی درست می باشد؟
الف) عدد جرمی = تعداد پروتون + تعداد نوترون           ب) عدد جرمی = تعداد الکترون + تعداد نوترون
ج) عدد جرمی = عدد اتمی + تعداد نوترون                د) هر سه مورد درست است.

 3) یون +2 Naا23 چند الکترون دارد؟

                     11
الف) 9                            ب) 11                        ج) 13                              د) 12

 4) نمادهای شیمیایی ‌‌C - Cu - Ca به ترتیب مربوط به کدام عناصر می باشد؟
الف) مس – کلسیم – کربن                                 ب) کلسیم – کربن - مس

ج) کلسیم – مس کربن                                       د) کربن – کلسیم - مس
 


 

14

 
5) کدامیک از اتم های زیر با X   ایزوتوپ می باشد؟

7

 

 

14

 

14

  17   17  
الف) X   

ب) X

  ج) X   د) X  

6

 

8

 

7

 

6

 

 


 

6) کدام اتم ناپایدارتر می باشد؟
 

152

 

182

  190   102  
الف) X   

ب) X

  ج) X   د) X  

60

 

80

 

90

 

50

 

 


 

7) از ترکیب یک مولکول کربن دی اکسید و یک مولکول آب، یک مولکول کربنیک اسید به دست می آید .در یک مولکول کربنیک اسید چند اتم وجود دارد؟
الف) 2                         ب) 4                           ج) 6                               د)8

 8) کدام فرمول مربوط به اتانول می باشد؟
الف) C۲H۵OH               ب) CH۳OH                   ج) C۳H۷OH                     د) C۴H۹OH
 


 

9) در کدام گروه ویژگی های یک یون نوشته شده است؟ (P=پرتون، n=نوترون، e =الکترون)
الف) (6 =اj۱۲) - (p=اj۶) - (nا= e)                      ب) (7 =اj۱۴) - (p=اj۶) - (nا= e)
ج) (8 =اj۱۵) - (p=اj۸) - (nا= e)                         د) (9 =اj۱۶) - (p=اj۹) - (nا= e)

 10) کدام یک با بقیه متفاوت است؟
الف) آسپرین                ب) جوش شیرین               ج) پرتقال                        د) ویتامین C

 11) اگر بر روی شامپو مقداری فنول فتالیین اضافه کنیم .چه رنگی به وجود می آید؟
الف) فرقی نمی کند                 ب) آبی                 ج) زرد                            د) ارغوانی

 12) کدام اسید قوی تر است؟
الف) سرکه               ب) آب لیمو                          ج) اسید معده                 د) شیر

 13) کامل ترین گیاهان که بر روی زمین ظاهر شده اند کدام گزینه می باشد؟
الف) نهان دانگان            ب) بازدانگان              ج) جلبک های دریایی            د) گیاهان هاگدار

 14) چرا در قطب شمال خرگوش قهوه ای وجود ندارد؟
الف) به علت کمبود غذا                                        ب) به علت کمبود نورخورشید
ج) به علت عدم سازگاری با محیط                          د) به علت سرمای زیاد

 15) در برخورد دو ورقه قاره ای چرا هیچ ورقه ای زیر ورقه دیگر نمی رود؟
الف) سختی ورقه ها                                           ب) نرم بودن ورقه ها
ج) سنگی بودن ورقه ها                                       د) جرم یکسان ورقه ها

 16) کدام گروه منطقی تنظیم نشده است؟
الف) زمین - مریخ - مشتری                                 ب) زحل – مشتری - نپتون
ج) عطارد – زهره - زمین                                      د) اورانوس – زحل – نپتون

 17) کدام سیاره اتمسفر «غلیظ» دارد؟
الف) عطارد                   ب) زهره                    ج) مشتری                       د) مریخ

 18) جسمی به جرم Kgا1 مسافت Cmا400را طی می کندکار انجام شده چند کیلو ژول       می باشد؟
الف) 04/                      ب)4/0                       ج) 4                              د) 40

 


 

19) در علم فیزیک به   چه می گویند؟
الف) کیلوگرم                 ب) نیوتن                   ج) وات                          د) ولت

 20) هر اسب بخار (قوه اسب) برابر چند کیلو وات است؟
الف) 746                      ب) 46/7                   ج) 746/0                       د) 6/74

 21) کدام کمیت «یکا» ندارد؟
الف) انرژی              ب) مزیت مکانیکی               ج) بازده                       د) ب و ج صحیح است.

 22) در ماشینی بازده 75/0 اگر از کل کار 80 ژول باشدانرژی تلف شده برابر چند ژول می باشد؟
الف) 60                      ب) 20                            ج) 70                       د) 50

 23) قرقره متحرک شبیه ...................... .
الف) اهرمی که بازوی محرک 2 برابر بازوی مقاوم باشد.

ب) اهرمی که بازوهای آن برابرند.
ج) چرخ و محوری که نیروی محرک به چرخ آن وارد می شود.
د) چرخ و محوری که نیروی مقاوم به چرخ آن وارد می شود.

 


 

24) اگر مزیت مکانیکی ماشین بیشتر از یک باشد .کدام مورد درست می باشد؟
الف) ماشین مقدار نیرو را افزایش می دهد.               ب) نیروی مقاوم از نیروی محرک بیشتر است.
ج) بازوی محرک از بازوی مقاوم بزرگتر است.              د) هر سه مورد درست می باشد.
 


 

25) کدام گزینه اهرم نوع سوم می باشد؟
الف) موچین                 ب) انبردست                 ج) فندق شکن                   د) الاکلنگ
 


 

26) در کدام گزینه ماشین با «تغییر جهت نیرو» به ما کمک نمی کند؟
الف) قرقره ثابت             ب) اهرم نوع دوم           ج) پیچ                              د) گوه

 27) قیچی معمولی از چند ماشین ساده تشکیل شده است؟
الف) یک                      ب) چهار                       ج) شش                          د) دو

 


 

28) پِی سدها را بسیار مسطح و بزرگ می سازند. علت چیست؟
الف) افزایش نیروی تکیه گاه                              ب) زیاد بودن مساحت سد

 ج) کم شدن فشار سد                                   د) مورد الف و ج

 29) Cm2/N 5 برابر چند پاسکال است؟

الف)                   ب)                   ج) 50000                     د) 5000

 


 

30) اگر لاستیک ماشین را بیش از حد باد کنیم می ترکد. علت آن چیست؟
(منظور از ضربه زن ها بر خورد مولکولهای هوا به دیواره داخلی لاستیک می باشد.)
الف) شدت ضربه زنها بیشتر می شود.                       ب) تعداد ضربه زنها بیشتر می شود.
ج) سرعت ضربه زنها بیشتر می شود.                        د) هر سه مورد درست است.

 31) اگر یک میله شیشه ای را به کیسه نایلونی مالش دهیم و به کمک همان میله برق نما را به روش «القاء» باردار کنیم. کدام حالت زیر در برق نما ایجاد می شود؟

الف)                  ب)                    ج)                  د)
 32) در کدام حالت اتم باردار است؟
الف) تعداد n بیشتر از تعداد p می باشد.                      ب) تعداد n بیشتر از تعداد eمی باشد.
ج) تعداد e بیشتر از تعدادn می باشد.                          د) تعداد pبیشتر از تعداد e می باشد.
 


 

33) درباره ولتاژ و آمپراژ کدام یک درست می باشد؟
الف) هر دو عامل ایجاد جریان الکتریکی می باشند.
ب) هر دو مقدار جریان الکتریکی می باشند.
ج) ولتاژ عامل ایجاد جریان الکتریکی و آمپراژ مقدار جریان الکتریکی می باشد.
د) ولتاژ مقدار جریان الکتریکی و آمپراژ عامل ایجاد جریان الکتریکی می باشد.
 


 

34) کدام جمله درباره مقاومت الکتریکی یک رسانا درست است؟
الف) هرچه رسانا بلندتر باشد مقاومت آن کمتر است.

ب) هرچه رسانا نازکتر باشدمقاومت آن بیشتر است.
ج) هرچه رسانا گرمتر باشد مقاومت آن کمتر است.

د) هر چه رسانا نازکتر و بلندتر باشد مقاومت آن کمتر است.

 35) در علم فیزیک «اهم آمپر» را با چه واحدی نشان می دهند؟
الف) ژول                    ب) وات                        ج) ولت                         د) نیوتن

 36) آهنربای الکتریکی مطابق شکل ساخته ایم. چگونه آهنربا را قوی تر کنیم؟

الف) ولتاژ باطری را زیاد کنیم .
ب) دورهای سیم پیچ را زیاد کنیم.
ج) میله آهنی را بزرگتر کنیم.
د) مورد الف و ب صحیح است.

 37) وقتی یک استخوان ران مرغ را در اسید قرار دهیم، بعد از یک هفته استخوان نرم می شود .علت آن کدام گزینه می باشد؟
الف) مواد معدنی استخوان در اسید حل می شود.                ب) سلولهای استخوانی از بین می روند.
ج) پروتئین استخوان در اسید حل می شود.                         د) موارد الف و ج درست می باشد.

 38) کدامیک از ماهیچه زیر سلول های یک هسته ای و دوکی شکل دارند؟
الف) اسکلتی                ب) صاف                        ج) قرمز                         د) قلب

 39) کدام مثال از ماهیچه های صاف می باشد؟
الف) قلب                      ب) ران پا                       ج) زبان                         د) اطراف لوله گوارش

 40) کدام گزینه مربوط به فعالیت نیمکره راست مغز می باشد؟
الف) خواندن           ب) درک موسیقی           ج) با دست راست نوشتن           د) مهارتهای ریاضی

 41) کدام گروه از ویژگی های نورون های رابط می باشد؟
الف) دندریت کوتاه – اکسون کوتاه                           ب) دندریت بلند – اکسون کوتاه یا بلند
ج) دندریت کوتاه – اکسون کوتاه یا بلند                     د) دندریت بلند – اکسون بلند

 42) کدام هورمون مقدار قند خون را کاهش می دهد؟
الف) انسولین            ب) هورمون رشد                ج) هورمون غده تیروئید               د) هیپوفیز

 43) کدام هورمون باعث «بم شدن صدا» می شود؟
الف) تستوسترون             ب) استروژن                   ج) پروژسترون                   د) هر سه مورد

 44) کدام یک ازاستخوانهای زیر در تولید گلبولهای قرمز خون نقش ندارد؟

الف) دنده ب) جناغ ج) لگن د) ساعد

 45) سلولی مقداری آب جذب کرده و بعد از مدتی آب خود را از دست می دهد. این عمل.............
الف) رشد است.                                                                         ب) رشد نیست.
ج) اول رشد کرده و بعداً رشد خود را از دست داده است.                     د) تقریباً رشد است.

 46) دانش آموزی عدم موفقیت خود را در المپیاد علوم تجربی کمبود وقت اعلام می کند این عمل چه نوع «واکنش دفاعی» می باشد؟
الف) جایگزینی             ب) جبران نقص                  ج) دلیل تراشی                     د) خیالبافی

 47) کپک و مخمر و باکتری به ترتیب از چه طریقی تولید مثل می کنند؟
الف) جوانه زدن – هاگ زایی – دو نیم شدن                 ب) هاگ زایی - جوانه زدن - دو نیم شدن
ج) دو نیم شدن - هاگ زایی - جوانه زدن                     د) هاگ زایی - دو نیم شدن - جوانه زدن

 48) برقراری ارتباط بین بخش های مختلف بدن وظیفه کدام قسمت است؟
الف) مخ              ب) نخاع               ج) دستگاه عصبی محیطی              د) دستگاه عصبی مرکزی

 49) در کدام بلوغ تفاوت دختر و پسر بودن، مشخص می شود؟
الف) روانی                 ب) جنسی                    ج) جسمی                   د) شرعی

 50) نورون ها در کدام مکان به یکدیگر متصل می شوند؟

الف) سیناپس                 ب) مغز                     ج) نخاع                        د) هیچکدام

 

 


 

پاسخنامه

 

4 3 2 1 26
4 3 2 1 27
4 3 2 1 28
4 3 2 1 29
4 3 2 1 30
4 3 2 1 31
4 3 2 1 32
4 3 2 1 33
4 3 2 1 34
4 3 2 1 35
4 3 2 1 36
4 3 2 1 37
4 3 2 1 38
4 3 2 1 39
4 3 2 1 40
4 3 2 1 41
4 3 2 1 42
4 3 2 1 43
4 3 2 1 44
4 3 2 1 45
4 3 2 1 46
4 3 2 1 47
4 3 2 1 48
4 3 2 1 49
4 3 2 1 50
4 3 2 1 1
4 3 2 1 2
4 3 2 1 3
4 3 2 1 4
4 3 2 1 5
4 3 2 1 6
4 3 2 1 7
4 3 2 1 8
4 3 2 1 9
4 3 2 1 10
4 3 2 1 11
4 3 2 1 12
4 3 2 1 13
4 3 2 1 14
4 3 2 1 15
4 3 2 1 16
4 3 2 1 17
4 3 2 1 18
4 3 2 1 19
4 3 2 1 20
4 3 2 1 21
4 3 2 1 22
4 3 2 1 23
4 3 2 1 24
4 3 2 1 25

 

 

سازمان آموزش و پرورش استان قم / کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی عمومی / طراحی و اجرا : مؤسسه فناوری اطلاعات کاشف

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

مواد و وسایل لازم برای آزمایشگاه علوم

وسایل

مواد

1-چراغ الکلی

2-همزن شیشه ای

3-قطره چکان

4-انواع ترازو

5-دستگاه شبانه روز

6-چراغ قوه

7-انواع آینه

8-انواع عدسی

9-منشور

10-مجموعه ظروف ولوله های آزمایش

11-ذره بین

12-میکروسکوب

13-نیروسنج

14-دیاپازون

15-بلندگوی کوچک

16-سرپوش شیشه ای

17-تلمبه تخلیه هوا

18-وزنه های مختلف

19-انواع دماسنج

20-شمع

21-انواع گیره وسایل آزمایشگاهی

22-مجموعه سنگ و فسیل

23-لام ولامل

24-فشارسنج خون

25-بادکنک

26-مدل های اتم

27-گلوله وحلقه

28-کاغذ صافی

29-انواع آهنربا

30-کش لاستیکی

31-نخ

32-انواع باتری

33-انواع لامپ و سرپیچ

34-میله کربنی

35-سیم برق تک رشته ای

36-کاغذ لیتموس

37-نی پلاستیکی

38-دستگاه منظومه شمسی

39-گوه

40-چرخ و محور

41-قرقره

42-اهرم

43-سطح شیبدار

44-پیچ

45-مته

46-پونز

47-لوله پی وی سی

48-شانه پلاستیکی

49-پارچه پشمی

50-میله پلاستیکی

51-میله شیشه ای

52-میله مسی

53-میله آهنی

54-برق نما

55-ولت سنج

56-اهم متر

57-آمپرسنج

58-میخ آهنی و فولادی

59-سوزن ته گرد

60-قطب نما

61-نیم تنه انسان

62-اسکلت انسان

63-تصاویر مختلف از درون بدن و اجزای آن

1-گوگرد

2-مس سولفات

3-سرکه

4-آهک(کلسیم کربنات)

5-محلول ید

6-نشاسته

7-قرص جوشان

8-جوش شیری(سدیم بی کربنات)

9-آهن سولفید

10-براده آهن

11-آب اکسیژنه(هیدروژن پراکسید)

12-الکل

13-سدیم هیدروکسید

14-پپسین

15-قرص نفتالین

16-شکر

17-نمک

18-گچ(کلسیم سولفات)

19-استون

20-اتر نفت

21-تتراکلرواتان

22-خاک اره

23-روغن مایع

24-سدیم نیتریت

25-جیوه

26-سدیم

27-آرگون

28-کروم

29-مس

30-آمونیاک

31-اتانول

32-اتیلن گلیکول

33-آب مقطر

34-آب لیمو

35-محلول برموتیمول بلو

36-هیدروکلریک اسید(جوهرنمک)

37-محلول فنول فتالین

38-محلول سود(سدیم هیدروکسید)

39-صابون

40-قرص آسپیرین

41-مایع سفید کننده

42-اسید باتری

43-مایع ظرف شویی

44-شامپو

45-گرد مخمر

46-وازلین

 

نویسنده: محسن رحیمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

این وبلاگ برای استفاده دبیران دانش آموزان و علاقه مندان طراحی شده است لطفا با ارسال نظر خود بنده را در هر چه بهتر کردن و رفع نقایص آن یاری نمایید.

محسن رحیمی دبیر علوم تجربی معمولان لرستان

نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :